Partij Sleutelstad kiest voor het Sociaal Domein

De gemeente Leiden staat voor een belangrijke keuze: als gevolg van tegenvallende rijksinkomsten, stijging van de kosten in de jeugdzorg en de gevolgen van de Corona-crisis bevindt de gemeente zich in financieel moeilijke tijden. Er zal moeten worden “bijgestuurd”, maar doen we dat op mensen die het zwaar hebben of op andere programma’s? Voor Partij Sleutelstad is de keus duidelijk: Wij kiezen voor het Sociaal Domein!

Deze maand vindt de behandeling van de Kaderbrief in de commissies en gemeenteraad plaats. Hierin schetst het college haar plannen voor de komende jaren en hoe zij dat wil brieven. De fracties kunnen eigen plannen en alternatieven aandragen. Dit vormt de aanzet voor de begroting die begin november in de raad zal worden behandeld.

De komende jaren ziet de gemeente zich geconfronteerd met grote financiële tekorten. Dat heeft vele redenen: een tegenvallende en te lage uitkering vanuit de rijk, hoge kapitaallasten door té grote investeringen in prestigeprojecten (Leidse Ring Noord, Fietsenstalling onder De Geus), stijgende kosten in o.a. de jeugdzorg en de gevolgen van Corona. Vooral in het Sociaal Domein is de situatie nijpend: het rijk heeft veel taken naar gemeentes overgeheveld, maar met een kwart minder geld. Binnen het sociaal domein dreigt daardoor een tekort van ruim 7 miljoen.

Het college kiest er weliswaar voor om een groot deel van dit tekort vanuit de algemene middelen op te vangen, maar kiest er nog altijd voor om 1,8 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein en om daarbovenop de financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten te schrappen. Deze bezuinigingen komen nog bovenop de eerdere “bijsturingen” in het sociaal domein en treffen de mensen die toch al onevenredig hard geraakt worden door de Corona-crisis.

Dat is voor Partij Sleutelstad onacceptabel. De rekening bij mensen te leggen die het moeilijk hebben is onrechtvaardig. Het bezuinigen op participatie en re-integratie met een aankomende economische crisis is ronduit. onverstandig

Partij Sleutelstad kiest juist nu voor het Sociaal Domein. De besparingen zullen bij andere programma’s gezocht moeten worden. Bij de behandeling van de kaderbrief zullen we daarom verschillende besparingsvoorstellen doen en die van andere partijen steunen: minder geld naar het bio science park en stadspromotie, een verhoging van de toeristenbelasting, een treedje minder naar onderhoudskosten (indien mogelijk), meer inkomsten door strenger handhaven verkeersovertredingen en bovenal een pas op de plaats bij dure projecten.

Ook dat zijn geen fijne maatregelen, maar zorgen er wel voor dat we het sociaal domein kunnen ontzien en onze stad sociaal en rechtvaardig kunnen houden.

Update: Inmiddels zijn tijdens de gemeenteraad van 17 september door de coalitiepartijen  alle besparingsvoorstellen van oppositiepartijen – van links tot rechts – weggestemd. Partij Sleutelstad kan absoluut niet instemmen met de kaderbrief in de huidige vorm en heeft daarom tegengestemd. Zo ook alle andere oppositiepartijen.