Indiendatum: 29 juli 2020

Door: Maarten Kersten en Maarten Dirkse (VVD)

Deze zomervakantie wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsoversteek bij de Kanaalweg en de Julius Caesarbrug. Daartoe wordt de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker gemaakt zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Om deze ruimte te creëren wordt de Kanaalweg bij het kruispunt met de brug iets verschoven. Om het werk goed en veilig uit te voeren moeten de Julius Caesarbrug en Kanaalweg afgesloten worden: Julius Caesarbrug en het fietspad langs de Kanaalweg zijn afgesloten van maandag 27 juli tot en met vrijdag 28 augustus. De hele Kanaalweg op dat traject is afgesloten voor doorgaand verkeer van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2020.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde de leden Kersten (PS) en Dirkse (VVD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Hoe beoordelen B&W het feit dat deze belangrijke verkeersaders voor voetgangers, fietsers en automobilisten gedurende zo’n lange tijd voor een ogenschijnlijk kleine ingreep geheel afgesloten worden?
  2. Speelt de bouwvakvakantie (27 juli tot 17 augustus) een rol bij de planning van de werkzaamheden? Zo ja, zou de planning dan niet beter wat eerder in juli hebben kunnen beginnen?
  3. Heeft het college mogelijkheden overwogen om de werkzaamheden minder hinder voor het verkeer te laten veroorzaken, bijvoorbeeld door ze over twee delen in de lengteas van de rijbanen en de brug te laten uitvoeren zodat verkeer toch nog beperkt mogelijk was geweest?
  4. Bestaat de mogelijkheid om de werkzaamheden versneld uit te voeren, bijvoorbeeld met inzet van meer mensen en materieel? Zo ja, kan het college dit alsnog zo regelen?

 

 

Antwoorddatum: 25 augustus 2020

Inleiding antwoord:

Deze zomerperiode vinden er veel werkzaamheden aan de weg plaats in Leiden. Het college kan zich goed voorstellen dat dit voor mensen als ongemakkelijk wordt ervaren en dat zij er mogelijkerwijs overlast door hebben. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken worden werkzaamheden juist in de zomerperiode gepland, om de kans daarop zo klein mogelijk te maken. Vanwege het feit dat er meer mensen thuiszitten deze zomer vanwege COVID-19 ervaren mensen ook meer overlast. Vanzelfsprekend probeert het college de werkzaamheden in een korter tijdsbestek te laten uitvoeren, maar vanwege de te nemen COVID19-voorzorgsmaatregelen is dit echter niet altijd mogelijk. Het college heeft altijd oog voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden en het college maakt daarbij goede afspraken met de nooddiensten over de aanrijtijden.

1. Hoe beoordelen B&W het feit dat deze belangrijke verkeersaders voor voetgangers, fietsers en automobilisten gedurende zo’n lange tijd voor een ogenschijnlijk kleine ingreep geheel afgesloten worden?

Het betreft een grote, complexe ingreep waarbij het fietspad verlegd en verbreed wordt en ook de kruising wordt opgehoogd. Dit betekent dat zowel de rijbaan, fundering, putten en kolken opnieuw aangelegd moeten worden. Daarnaast moeten de ondergrondse infrastructuur, de volledige verkeersregelinstallatie (incl. lussen) en ook lichtmasten worden vervangen.

 Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is de Julius Caesarbrug volledig afgesloten voor voetgangers en fietsers tijdens de uitvoering. De afsluiting vindt plaats tijdens de schoolvakantie omdat veel scholieren de route gebruiken.

2. Speelt de bouwvakvakantie (27 juli tot 17 augustus) een rol bij de planning van de werkzaamheden? Zo ja, zou de planning dan niet beter wat eerder in juli hebben kunnen beginnen?

Nee, dit speelt geen rol. De huidige planning is contractueel voorgeschreven met doorwerken in de bouwvak, zodat er juist sprake is van verminderde overlast

3. Heeft het college mogelijkheden overwogen om de werkzaamheden minder hinder voor het verkeer te laten veroorzaken, bijvoorbeeld door ze over twee delen in de lengteas van de rijbanen en de brug te laten uitvoeren zodat verkeer toch nog beperkt mogelijk was geweest?

Er is gekozen voor een korte intensieve aanpak. De Kanaalweg is enkele  weken volledig afgesloten en met een lengtefasering zouden de werken (nog) langer duren.

NB. Om een verkeersinfarct te voorkomen kan het verkeer met hulp van verkeersregelaars gebruik maken van de parallelweg naast de Kanaalweg.

4. Bestaat de mogelijkheid om de werkzaamheden versneld uit te voeren, bijvoorbeeld met inzet van meer mensen en materieel? Zo ja, kan het college dit alsnog zo regelen? 

Nee, het college heeft binnen de kaders al een optimale planning gehanteerd. We zijn namelijk afhankelijk van verschillende leveranciers, die de benodigde materialen (o.a. de verkeersregelinstallatie) niet sneller kunnen leveren. Extra mensen en materieel inzetten zal daarom geen versnelling opleveren