Indiendatum: 13 juli 2020

Door: Maarten Kersten

Partij Sleutelstad heeft recentelijk kennisgenomen van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Huurwoningen komen in gevaar’ 1). In het artikel wordt naar aanleiding van een onderzoek van drie ministeries en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes de noodklok geluid over de toekomst van de sociale woningbouw. Corporaties worden straks gedwongen om massaal huurwoningen te verkopen, huren dreigen onbetaalbaar te worden en een deel van nieuwbouw- en verduurzamingsplannen wordt niet uitgevoerd. De corporaties wijten deze problemen aan het verdienmodel van de verhuurdersheffing.


Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (PS) het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Heeft het College kennisgenomen van de inhoud van hierboven genoemd artikel in het Leidsch Dagblad?
  2. Wat is het oordeel van het College over de door Aedes en de onderzoeksjournalisten van het LD beschreven problematiek waardoor corporaties mogelijk ook in Leiden massaal huurwoningen moeten verkopen en huren moeten verhogen?
  3. Welke gevolgen verwacht het College voor de nieuwbouw- en verduurzamingsplannen in Leiden en in de Leidse regio?
  4. Is het College het eens met de woningcorporaties dat de verhuurdersheffing de oorzaak is van het in het artikel geschetste problematiek? Zo ja, is het College bereid zich met spoed in te zetten voor afschaffing van de verhuurdersheffing? Zo ja, kan dan ook aangegeven worden langs welke weg (bijvoorbeeld VNG , Holland Rijnland) en op welke termijn het College dit dan zou willen verwezenlijken?

 

Bronvermelding:

  1. Leidsch Dagblad van 4 juli 2020

Antwoorddatum: 8 september 2020

1. Heeft het College kennisgenomen van de inhoud van hierboven genoemd artikel in het Leidsch Dagblad?

Het college heeft kennisgenomen van de inhoud van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Huurwoningen komen in gevaar’ (4 juli 2020).

2. Wat is het oordeel van het College over de door Aedes en de onderzoeksjournalisten van het LD beschreven problematiek waardoor corporaties mogelijk ook in Leiden massaal huurwoningen moeten verkopen en huren moeten verhogen?

Op 3 juli 2020 is het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Aedes. Uit dit rapport volgt dat op termijn de corporatiesector de maatschappelijke opgave niet volledig kan oppakken, omdat er financiële tekorten dreigen bij de corporaties. Er is nu nog vrij weinig aan de hand, maar als er niets verandert zijn de eerste tekorten over vier jaar zichtbaar.

Massale verkoop zal bij de Leidse woningcorporaties niet aan de orde zijn. De Leidse Woningcorporaties blijven kiezen voor een gematigd huurbeleid in het belang van betaalbaarheid. De corporaties zijn van mening dat extra middelen vooral moeten worden gezocht in de verlaging van de verhuurdersheffing. Prioriteit is om de woningnood tegen te gaan en het aantal sociale woningen te laten groeien. De ambities om woningen te verduurzamen én betaalbaar te houden komen op termijn mogelijk onder druk te staan.

3. Welke gevolgen verwacht het College voor de nieuwbouw- en verduurzamingsplannen in Leiden en in de Leidse regio

De gemeente heeft eind 2019 de Woonvisie Leiden 2020-2030 Goed wonen in Leiden en de Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023 vastgesteld. Hieraan geeft de gemeente uitvoering. De gemeente, de huurdersverenigingen en de woningcorporaties zijn met elkaar in gesprek om prestatieafspraken voor 2020-2025 te maken. Deze worden door de bestuurders ondertekend. De afspraken over onder andere de investeringen van corporaties in nieuwbouw en verduurzaming staan hierin beschreven. De gemeente wil hiermee inzetten op een toekomstbestendige woningvoorraad.

Daarnaast is in de Uitvoeringsagenda Wonen Leiden al aangegeven dat, hoewel er de voorkeur aan wordt gegeven dat woningcorporaties de sociale huurwoningen in Leiden bouwen, zij door de grote opgave en de beperkte investeringsruimte deze opgave niet volledig kunnen realiseren. Daarom wordt ook ingezet op voorwaarden voor het bouwen van sociale huurwoningen door marktpartijen.

4. Is het College het eens met de woningcorporaties dat de- verhuurdersheffing de oorzaak is van het in het artikel geschetste problematiek? Zo ja, is het College bereid zich met spoed in te zetten voor afschaffing van de verhuurdersheffing? Zo ja, kan dan ook aangegeven worden langs welke weg (bijvoorbeeld VNG , Holland Rijnland) en op welke termijn het College dit dan zou willen verwezenlijken?

Het college onderschrijft de bevindingen van het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’. De VNG en G40 kaarten deze problematiek (mede met steun van de gemeente Leiden) al langer aan. Het college vindt dat de situatie op termijn zorgelijk kan worden. Het (gedeeltelijk) afschaffen van de verhuurdersheffing kan (een deel van) het probleem oplossen.