Indiendatum: 13 juli 2020

Door: Maarten Kersten

PS heeft recentelijk kennisgenomen van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Zoeterwoude bijna de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland, Leiden scoort bijzonder slecht.’ (1). In het artikel wordt vermeld dat Leiden in de onlangs gepubliceerde duurzaamheidsindex van het energiebedrijf Vattenfall op de één na laatste plaats eindigt van Zuid-Hollandse gemeenten waarbij de provincie Zuid-Holland de slechtst presterende provincie van Nederland is.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de inhoud van het artikel in het Leidsch Dagblad en de daarin genoemde duurzaamheidsindex van het energiebedrijf Vattenfall?
  2. Wat is het oordeel van het zich toch groen noemende college over de één na laatste plaats van Leiden in deze duurzaamheidsindex?
  3. Hoe kan volgens het college deze één na laatste plaats worden verklaard?
  4. Wat is het oordeel van het college over de constatering in het artikel dat burgers en bedrijven in Leiden investeringssubsidies voor verduurzaming te veel onbenut laten?
  5. Wat heeft het college er tot nu toe aan gedaan om gebruikmaking van deze subsidies te bevorderen en aan te moedigen?
  6. Wat is het oordeel van het college dat door Vattenfall het investeren in pelletkachels wordt beschouwd als een vorm van verduurzaming? Zijn B&W het met ons eens dat deze kachels de uitstoot van fijnstof in een onacceptabele mate verhogen?
  7. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat Leiden bij een volgende meting bovenaan eindigt in de index? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om de verduurzaming in Leiden een extra stimulans te geven?

Bronvermelding:
(1) Het Leidsch Dagblad d.d. 28 augustus 2020.

Nog niet beantwoord.