Indiendatum: 1 mei 2020

Door: Maarten Kersten, Ries van Walraven (SP), Martine van Schaik (PvdD) en Pieter Krol (CU)

Op 1 mei 2020 is de Bed, Bad en Broodvoorziening aan het Maansteenpad te Leiden (BBB) onverwacht gesloten. Hierdoor is een aantal mensen op straat komen te staan.

Gezien de ernst van de situatie verzoeken wij het college de onderstaande vragen met spoed te beantwoorden.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen bovengenoemde raadsleden het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen:

 1. Was het college vooraf op de hoogte van de sluiting van de BBB op 1 mei 2020?
 2. Was het college op de hoogte van het feit dat de bewoners van de BBB en die van de perspectiefhuizen pas een dag vooraf werd verteld dat ze eruit moesten? Zo ja, is het college het eens met deze gang van zaken?
 3. Is het college afgeweken van het plan om de bewoners van de BBB geleidelijk over te plaatsen naar de LVV te Rotterdam en dit proces op 1 juli af te ronden? Zo ja, waarom?
 4. Is het college met de indieners van de SV van mening dat de Raad van eventuele afwijkingen van het plan tot overplaatsing direct op de hoogte gebracht had moeten worden? De Raad was immers in de veronderstelling dat de sluiting van de BBB pas op 1 juli definitief zou zijn en dat de bewoners goed voorbereid zouden worden op hun overplaatsing naar de LVV.
 5. Is het college met de indieners van mening dat het onverantwoord is en in strijd met de coronarichtlijn van VWS van april 2020 om mensen, om welke reden dan ook, op straat te zetten?
 6. Waarom moest de gemeenteraad de vervroegde sluiting van de BBB vernemen uit een persbericht? In de richtlijn Opvang dak- en thuisloze mensen van VWS (april 2020) staat het volgende: “Vanuit humanitaire overwegingen is het wenselijk tijdelijk (voor de duur van de aanvullende maatregelen van het kabinet) plekken te realiseren voor de niet recht-hebbenden.”
 7. Is het college met de indieners van mening dat het vrijdag 1 mei communicatief een complete chaos was, vol tegenstrijdige uitspraken?
 8. Wie is verantwoordelijk voor deze onverwachte en vroegtijdige sluiting van de BBB?
 9. Heeft het college stappen ondernomen om deze voortijdige sluiting van de BBB te voorkomen? Zo ja, welke stappen zijn gezet, wanneer en door wie? Zo nee, waarom niet?
 10. Heeft het college inzicht in hoeveel cliënten van de BBB zijn nu daadwerkelijk op straat zijn beland?
 11. Worden deze in vraag 10 genoemde cliënten op enigerlei wijze gemonitord/opgespoord, of raken deze cliënten nu volledig buiten beeld van de gemeente en STUV?
 12. Wat is de rol van de gemeente geweest in deze vroegtijdige sluiting? Wat is de mening van STUV geweest in deze vroegtijdige sluiting? Wat is de mening van STUV over de ontstane situatie?
 13. Gaat het college de eerdere belofte aan de Raad dat niemand op straat hoeft te slapen inlossen? Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet?

Antwoorddatum: 13 mei 2020

1. Was het college vooraf op de hoogte van de sluiting van de BBB op 1 mei 2020?

antwoord: het college was op de hoogte dat het gebouw aan het Maansteenpad zou sluiten per 1 mei 2020 in plaats van 1 juli 2020 voor de overgebleven STUV-cliënten die heeft aangegeven bij het eigen netwerk te kunnen verblijven. Dat de volledige BBB is afgebouwd per 1 mei, is onjuist. De bewoners die afgelopen vrijdag de voorziening aan het Maansteenpd verlaten heeft, zijn personen waar vanaf 2018 al intensieve trajecten mee doorlopen zijn. STUV, de gemeente maar ook rijksdiensten als de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) hebben een lange periode gezamenlijk hard gewerkt om in alle dossiers beweging te krijgen en resultaten te boeken. Deze personen hebben niet aan een duurzame oplossing willen meewerken. Dit is ook vastgesteld door STUV. De gemeente kan geen opvang en begeleiding blijven faciliteren voor een klein aantal personen die niets wil. Zeker niet nu er een alternatief is vanuit het Rijk, te weten de Landelijke Vreemdelingenvoorziening in Rotterdam.

2. Was het college op de hoogte van het feit dat de bewoners van de BBB en die van de perspectiefhuizen pas een dag vooraf werd verteld dat ze eruit moesten? Zo ja, is het college het eens met deze gang van zaken?

antwoord: volgens onze informatie is dit onjuist. De gemeente heeft STUV tot 1 juli de tijd gegeven om de voorziening af te bouwen. Vervolgens heeft STUV infebruari gecommuniceerd aan alle cliënten dat diegenen die niet naar de LVV of naar een andere voorziening wilden, per 1 mei de opvang aan het Maansteenpad dienden te verlaten. Als mensen op het laatste ogenblik toch zouden besluiten gebruik te willen maken van de LVV, dan zou STUV tot 1 juli de tijd hebben om de overdracht alsnog zorgvuldig te kunnen realiseren. Voor de intake van de cliënten die wel naar de LVV wilden, was tot 1 juli tijd. Voor deze laatste groep is eind maart door STUV aan Rotterdam gevraagd om de opnames naar voren te halen, zodat de BBB aan het Maansteenpad per 1 mei leeg zou zijn en eventueel kon worden ingezet als quarantainelocatie door de Binnenvest. Dit is gelukt; de cliënten die naar Rotterdam wilden, zijn inmiddels overgeplaatst. De opvang is, zoals ook benoemd bij vraag 1, op dit moment nog niet volledig afgebouwd. Er verblijven nog een klein aantal mensen in twee perspectiefhuizen en het vrouwenhuis die werken aan een vervolgtraject. De sluiting per 1 mei betreft dus enkel het
gebouw aan het Maansteenpad.

3. Is het college afgeweken van het plan om de bewoners van de BBB geleidelijk over te plaatsen naar de LVV te Rotterdam en dit proces op 1 juli af te ronden? Zo ja, waarom?

antwoord: het college is van mening dat er een zorgvuldig proces doorlopen is. Vijf mensen van de totale BBB groep stonden open voor LVV opvang in Rotterdam. In overleg met Rotterdam zijn
deze intakes naar voren gehaald en inmiddels allemaal afgerond. De overige STUV-cliënten die aan het Maansteenpad verbleven, hebben steeds aangegeven zelf alternatieve huisvesting te
hebben gevonden. Daarom is het proces van overplaatsing naar de LVV eerder afgerond dan 1 juli. Het college erkent dat de raad actiever over deze gekozen aanpak geïnformeerd had kunnen
worden. Zie verder de beantwoording bij vraag 4.

4.Is het college met de indieners van de SV van mening dat de Raad van eventuele afwijkingen van het plan tot overplaatsing direct op de hoogte gebracht had moeten worden? De Raad was immers in de veronderstelling dat de sluiting van de BBB pas op 1 juli definitief zou zijn en dat de bewoners goed voorbereid zouden worden op hun overplaatsing naar de LVV.

antwoord: de gemeente heeft gecommuniceerd naar alle STUV-cliënten dat BBB opvang, inclusief opvang in het gebouw aan het Maansteenpad, stopt per 1 juli. Dit is nog steeds correct, omdat dit de datum is tot wanneer de cliënten met hulp vanuit STUV kunnen worden overgedragen naar de LVV. Omdat de subsidie stopt aan STUV per 1 mei heeft zij er, om per 1 juli de opvang aan het Maansteenpad te kunnen sluiten en te kunnen opleveren aan te gemeente, voor gekozen om die opvang per 1 mei te sluiten enkel voor bewoners die niet naar de LVV in Rotterdam wilden en aangegeven hebben te gaan verblijven in het eigen netwerk. Het langer opvangen van deze mensen had hun situatie en keuze niet veranderd. De beslissing om het gebouw aan het Maansteenpad definitief te sluiten per 1 mei en de overdracht naar de LVV te versnellen voor hen die daarheen wilden gaan, is in overleg met de gemeente eind maart genomen. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen en het voornemen om het gebouw aan het Maansteenpad om te vormen tot quarantainelocatie. Begin dit jaar toen de gemeente 1 juli communiceerde, was dit niet te voorzien.

Er zijn echter nog een aantal cliënten met wie STUV nog werkt aan een vervolgtraject. Deze cliënten verblijven in twee perspectiefhuizen van STUV en het vrouwenhuis. De opvang is dus nog niet helemaal gesloten. STUV was voornemens om de sluiting gefaseerd uit te voeren: de opvang voor cliënten die niet naar Rotterdam wilden stoppen per 1 mei en daarna doorgaan met de overdacht van de cliënten die wel naar Rotterdam wilden plus de cliënten met wie nog trajecten lopen. Zoals afgesproken zou het college de raad voor 1 juli informeren over de stand van zaken uitstroom BBB. Daarin zou dit worden meegenomen. Het college erkent dat achteraf gezien het sluiten van het gebouw aan het Maansteenpad – en dus niet de BBB als voorziening – voor 1 mei aan de raad geïnformeerd had moeten worden.

5. Is het college met de indieners van mening dat het onverantwoord is en in strijd met de coronarichtlijn van VWS van april 2020 om mensen, om welke reden dan ook, op straat te zetten?

antwoord: het is niet zo dat deze personen tijdens de coronatijd op straat worden gezet, er is een veilige plek voor hen in Rotterdam. Daarnaast hebben de mensen die niet naar Rotterdam willen zelf aangegeven in hun eigen netwerk te kunnen verblijven.

6. Waarom moest de gemeenteraad de vervroegde sluiting van de BBB vernemen uit een persbericht? In de richtlijn Opvang dak- en thuisloze mensen van VWS (april 2020) staat het  volgende: “Vanuit humanitaire overwegingen is het wenselijk tijdelijk (voor de duur van de aanvullende maatregelen van het kabinet) plekken te realiseren voor de niet recht-hebbenden.”

antwoord: zie antwoord vraag 4.

7. Is het college met de indieners van mening dat het vrijdag 1 mei communicatief een complete chaos was, vol tegenstrijdige uitspraken?

antwoord: het college heeft steeds eenduidig gecommuniceerd dat cliënten naar de LVV in\ Rotterdam konden voor opvang en begeleiding. En dat STUV zou helpen voor een warme overdracht. Er is – door de commotie vrijdag- een laatste opvangmogelijkheid geboden aan het Maansteenpad voor mensen die zich alsnog wilden melden voor de LVV na het weekend. Hier heeft niemand gebruik van gemaakt. Zie verder het antwoord op vraag 2.

8. Wie is verantwoordelijk voor deze onverwachte en vroegtijdige sluiting van de BBB?

antwoord: de BBB voorziening is niet onverwachts en vroegtijdig gesloten. Enkel het gebouw aan het Maansteenpad is voor deze doelgroep per 1 mei dichtgegaan, omdat het kleine aantal STUV-cliënten hebben aangegeven in het eigen netwerk te kunnen verblijven. In februari al zijn de cliënten geïnformeerd over dat dit gebouw per 1 mei zou sluiten voor mensen die niet naar de LVV wilden.

9. Heeft het college stappen ondernomen om deze voortijdige sluiting van de BBB te voorkomen? Zo ja, welke stappen zijn gezet, wanneer en door wie? Zo nee, waarom niet?

antwoord: het sluiten van de voorziening aan het Maansteenpad voor STUV-cliënten per 1 mei is om de redenen als genoemd in vraag 2, in combinatie met de toenemende druk op de Maatschappelijke Opvang vanwege de coronacrisis, voor het college een haalbare uitkomst geweest. Vanwege de Corona-maatregelen is het goed mogelijk dat de vergaderzale bij de Nieuwe Energie op termijn niet meer gebruikt kunnen worden voor opvang. Extra plekken in het gebouw aan het Maansteenpad zijn dan hard nodig.

10. Heeft het college inzicht in hoeveel cliënten van de BBB zijn nu daadwerkelijk op straat zijn beland?

antwoord: voor zover bekend staat er niemand op straat omdat de cliënten hebben aangegeven te kunnen verblijven binnen het eigen netwerk. Indien dit toch niet mogelijk blijkt, dan kunnen zij zich alsnog melden voor opvang in de LVV Rotterdam. In overleg met partners in de stad blijven we dit monitoren. Vanuit privacyoverwegingen kan de gemeente in ieder geval niet zomaar opvragen waar de mensen verblijven. STUV weet op dit moment ook niet waar deze mensen precies zijn. De gemeente is via STUV in ieder geval beschikbaar als zij zich melden met een hulpvraag.

11. Worden deze in vraag 10 genoemde cliënten op enigerlei wijze gemonitord/opgespoord, of raken deze cliënten nu volledig buiten beeld van de gemeente en STUV?

antwoord: zie beantwoording vraag 10.

12. Wat is de rol van de gemeente geweest in deze vroegtijdige sluiting? Wat is de mening van STUV geweest in deze vroegtijdige sluiting? Wat is de mening van STUV over de ontstane situatie?

antwoord: zie antwoord vraag 2 en 9.

13. Gaat het college de eerdere belofte aan de Raad dat niemand op straat hoeft te slapen inlossen? Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet?

antwoord: het college blijft bij het standpunt dat niemand op straat hoeft te slapen. De mensen die afgelopen vrijdag nog in de BBB aan het Maansteenpad verbleven, hebben aangegeven bij STUV terecht te kunnen bij het eigen netwerk. Dit is hun keuze. Het college kan niemand dwingen naar de LVV te gaan. Indien men zich uiteindelijk toch in Rotterdam wil melden, zal de gemeente zorgen voor een warme overdracht en eventueel het vervoer naar Rotterdam regelen en financieren.