Indiendatum: 21 september 2020

Door: Thijs Vos

In de loop van dit najaar wordt de wettelijk voorgeschreven herbenoemingsprocedure van de burgemeester gestart. In het kader hiervan heeft Partij Sleutelstad enkele technische vragen.

Enquêtes:

Volgens de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester (p. 20)[1] zijn er gemeentes die in het kader van de herbenoemingsprocedures enquêtes onder (een steekproef van) de bevolking inzetten.

  1. Kan het college een overzicht verstrekken van gemeentes waar in het kader van de herbenoemingsprocedure een enquête onder burgers is gehouden? Wat voor soort vragen zijn hierin voorgelegd?
  2. Binnen welk tijdsbestek zou de gemeente een dergelijke enquête kunnen (laten) organiseren?
  3. Wat zouden de kosten daarvan zijn?

Publieke stemming:

Het recht van Nederlandse gemeentes om publieke stemmingen (verkiezingen, referenda) te organiseren is zeer ruim. Dit strekt zich niet alleen uit tot de zaken die onder de bevoegdheden van een gemeente vallen, maar ook over zaken die daarbuiten vallen, zoals provinciale[2] en gemeentelijke herindelingen en zelfs internationale aangelegenheden.[3] Een stemming over een persoon wordt door de wet evenmin uitgesloten.

Desondanks wordt gesteld dat het (juridisch) niet mogelijk zou zijn om een publieke stemming te houden over de herbenoeming van de burgemeester. De gemeentewet en andere vigerende wetgeving bevat evenwel geen (expliciet) verbod voor het houden van een raadplegende stemming over een persoon.

  1. Op basis van welke grond is het niet mogelijk om een raadplegende publieke stemming over de herbenoeming van de burgemeester te houden?
  2. Indien een stemming zou worden georganiseerd, binnen welk tijdsbestek zou dit dan kunnen worden georganiseerd?
  3. Wat zouden de kosten hiervan bij benadering zijn?

 

  1. Zijn er andere manieren om burgers te betrekken bij de herbenoemingsprocedure van de burgemeester?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2017/09/29/circulaire-benoeming-klankbordgesprekken-en-herbenoeming-burgemeester/Circulaire+benoeming+klankbordgesprekken+en+herbenoeming+burgemeester.pdf

[2] Zoals de referenda in Amsterdam (1995) en Rotterdam (1995) over de vorming van een stadsprovincie.

[3] Zoals de referenda in Bolswaard en Delft (beiden 1952) over de wenselijkheid van een Europese Grondwet.

Antwoorddatum: n.v.t.

Geen beantwoording toegestaan.