AMENDEMENT:

Datum: 21 juni 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, CDA, PvdD, SP

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Sumatrastraat 195

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39)

Tegen: N.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018,


BESLUIT:

Beslispunt 2 van het besluit als volgt te wijzigen/aan te vullen:

2. Het bestemmingsplan Sumatrastraat 195 te wijzigen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan volgens de Staat van wijzigingen zoals opgenomen in de bijlage
behorende bij het bestemmingsplan Sumatrastraat 195, [te weten: tabel uit raadsvoorstel,]

met dien verstande dat:

A. Artikel 3.1, aanhef en onder c van de planregels als volgt wordt gewijzigd:

 • Oude tekst:
  ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer-verblijfsgebied’, een minimum van 30% onverharde oppervlakte;
 • Nieuwe tekst:
  ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer-verblijfsgebied’, een minimum van 30% groenvoorziening;

en de Bestemmingsregels – inclusief de begripsbepalingen – en de Toelichting met dit besluit in overeenstemming te brengen, met dien verstande dat groenvoorziening wordt omschreven als “het geheel van de aanplant in een gebied, zoals tuinen, groenstroken, plantsoenen, bermen, parken, bossen en natuurterreinen”.

 

Pieter Krol, ChristenUnie
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Roeland Storm, CDA
Harbert van der Knaap, PvdD
Antoine Theeuwen, SP

Toelichting:

 • In het voorstel is niet helder wat wordt bedoeld met de zinsnede ‘een minimum van 30% onverharde oppervlakte’. Uit de plantoelichting kan worden afgeleid dat dit onverharde terrein nodig is in verband met klimaatadaptatie (voldoende afvoercapaciteit hemelwater).
 • In het coalitieakkoord wordt vele malen gewezen op het belang van vergroening, niet alleen vanuit het perspectief van klimaatadaptatie maar ook vanuit de noodzaak om Leiden leefbaar te houden (zie bijvoorbeeld pagina 14-16 van het beleidsakkoord 2018-2022).
 • Ook tijdens het debat in de commissievergadering van 14 juni werd het belang van de aanleg van voldoende groen binnen dit plangebied benadrukt. Ook de wethouder sprak over de aanleg van 30% groen in plaats van over de aanleg van onverhard, maar stelde dat onder onverhard ook groen(voorziening) kan worden verstaan. De ChristenUnie is van mening dat als groen(voorziening) wordt bedoeld, dat ook moet worden gewaarborgd in het bestemmingsplan, dat kaderstellend is voor de ontwikkeling op deze locatie. Zeker gelet op de vergroeningsambitie van het college.
 • Deze groenvoorziening is belangrijk, nu het bestaande groen (o.a. bomen) dreigt te
  verdwijnen en er nog geen plan ligt voor herplanting in of in de directe nabijheid van het plangebied;
 • Volledigheidshalve zij vermeld dat de gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van
  verkeer-verblijfsgebied’ geen onderdeel uitmaken van het aan te leggen parkeerterrein. De aanleg van groenvoorziening hindert het parkeren niet en kan los worden gezien van de inrichting van het parkeerterrein. Het gaat om de gronden direct rondom het te realiseren gebouw.