Vereniging

Partij Sleutelstad is een politieke vereniging, die gevormd wordt door leden. Leden staan aan de basis van onze partij. Iedere Leidenaar vanaf 18 jaar kan lid worden van Partij Sleutelstad.

De partij kent drie organen – de Algemene Ledenvergadering, het Partijbestuur en de Fractie – en verschillende werkgroepen en commissies.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de partij en wordt gevormd door alle stemgerechtigde leden van de vereniging. Jaarlijks vinden er ten minste twee ledenvergaderingen plaats. Een ALV wordt bijeengeroepen door het partijbestuur of 10% van de leden.

De Algemene Ledenvergadering beslist onder andere over:

  • Benoeming en ontslag van bestuursleden en commissies;
  • Vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst;
  • Verantwoording en décharge van het partijbestuur (jaarverslag en jaarrekening);
  • Financieel beleid van de vereniging (begroting, aangaan van leningen en investeringen, etc.);
  • Vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen.

Leden hebben het recht om zelf initiatiefvoorstellen in te dienen en om door middel van moties en amendementen het beleid van de vereniging bij te sturen. Voor aantal zaken (begroting, verkiezingsprogramma) is het initiatiefrecht statutair voorbehouden aan het partijbestuur.

Partijbestuur

Het bestuur is de spil tussen de vereniging en fractie. Zij is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging, waaronder het organiseren van de ALV, het voeren van de financiële- en ledenadministratie en het vertegenwoordigen van de vereniging. Daarnaast houdt het bestuur op hoofdlijnen toezicht op de fractie en voert functioneringsgesprekken met de (duo-)raadsleden. Ten slotte is het bestuur, samen met de fractie, verantwoordelijk voor het beheer van de website en sociale mediakanalen en het organiseren van activiteiten als het Politiek Café.

Het bestuur bestaat uit ten minste twee en hoogstens vijf leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden voor een termijn van vier jaar door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Bestuursleden kunnen in principe niet tevens raadslid, duo-raadslid of fractie-assistent zijn.

De bevoegdheden en de wijze van benoeming, verantwoording en ontslag van het bestuur zijn in de Statuten en het Bestuursreglement vastgelegd.

Fractie

De fractie wordt gevormd door de raadsleden, duo-raadsleden en fractie-assistent(en) van Partij Sleutelstad. De leden van de fractie zijn verkozen op de kandidatenlijst van Partij Sleutelstad en vertegenwoordigen de partij in de gemeenteraad van Leiden.

De fractie wordt ondersteund door de fractie-assistent en de verschillende werkgroepen.

Kascommissie

De kascommissie is belast met het toezicht op de financiële administratie en de controle van de bestuursverantwoording en de jaarstukken. De Kascommissie heeft daarvoor recht op inzage van alle stukken en kan eventueel boekhoudkundige ondersteuning inschakelen. De leden van de Kascommissie worden benoemd en ontslagen door de ALV. Bestuursleden kunnen niet tevens lid van de Kascommissie zijn.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De vereniging zal in de aanloop naar de verkiezingen de kandidatenlijst en het nieuwe verkiezingsprogramma opstellen, die beiden door de Algemene Ledenvergadering (definitief) worden vastgesteld.

De procedures met betrekking tot het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn vastgesteld in het Verkiezingsreglement.

Statuten en Reglementen

De statuten bevatten de grondregels van de Politieke Vereniging, waaronder de rechten en plichten van leden en de bevoegdheden en samenstelling van organen. Dit is nader uitgewerkt in reglementen.