Programma

1. NIEUWE DEMOCRATIE: HET STADS- EN WIJK REFERENDUM

Partij Sleutelstad staat voor het weer luisteren naar de burger, ook buiten de verkiezingen om, en niet alleen 1 x per 4 jaar. Wij zijn daarom voorstander van een regelmatig stads- of wijkreferendum over belangrijke onderwerpen die in Leiden spelen. Directe democratie dus. De uitslag van een referendum is weliswaar niet wettelijk bindend, maar wel een dringend advies, dat de fracties in de gemeenteraad niet zonder meer kunnen negeren, op gevaar van een afstraffing bij de volgende verkiezingen. Helaas wordt het referendum in de praktijk weinig gebruikt. Kennelijk is de drempel te hoog. We hebben het initiatief genomen om het aan te passen en een nieuw leven in te blazen.

2. MIDDENSTAND en PARKEREN

Wij willen een herziening van het hele parkeerbeleid en een ander parkeervergunningenstelsel.
De winkelende Leidenaars moeten niet naar winkelcentra in buurgemeenten worden gejaagd. Maak van de shopper geen regio-hopper!
Winkelen in de binnenstad moet daarom worden bevorderd door 2 uur gratis parkeren, óók aan de Haagweg, inclusief het vervoer naar de gewenste winkels. Laat ook de wijkbewoners goedkoop in de binnenstad parkeren.
Leegstand van winkels moet niet worden opgelost door steeds maar weer nieuwe horeca toe te staan. Noodlijdende middenstanders, die zichzelf al jaren bewezen hebben en met een goed bedrijfsplan komen, moeten met op hen toegesneden tijdelijke overbruggingsmaatregelen worden geholpen.
Stop de MKB drain!
Behoud de middenstandsfunctie van de Haarlemmerstraat-Havenzijde. Vestig daar geen woningen en voorkom verkamering. Maak dat deel van de winkelstraat weer levendig met b.v. servicedesks van de gemeente.

3. WONINGBOUW

Er zijn veel meer en betaalbaarder sociale woningen nodig. Van nieuwbouwprojecten moet daarom 35% voor sociale woningbouw en starterswoningen worden bestemd. Daarnaast is stimulering van nieuwbouw voor de middenklasse nodig.
Door een tekort aan bouwgrond is fusie met de randgemeenten noodzakelijk. Die profiteren wel van de Leidse voorzieningen en centrumfunctie, maar houden de bouwgrond voor zichzelf.
Hoogbouw is onvermijdelijk, want er moeten veel sociale woningen bijkomen, maar is niet overal acceptabel. Geen hoge woontorens tussen of vlak naast bestaande laagbouw.
Bestrijd de voortwoekerende verkamering. De wijk Transvaal is bijna geheel verkamerd!
Niet bezuinigen op de wijkomgeving. Groen moet!

4. VERKEER en VEILIGHEID

Het verkeer en de veiligheid zijn vaak letterlijk en figuurlijk ‘struikelblokken’ in Leiden. Wegen en kruisingen kunnen gevaarlijk zijn, stoplichten inefficiënt en soms riskant voor voetgangers of fietsers. Wegdek, verlichting en fietspaden zijn te vaak het slachtoffer van bezuinigingen of slecht onderhoud, met het risico van slachtoffers.
Scooters op fietspaden zorgen voor onveiligheid.

5. MILIEU

Klimaatdoelstellingen halen door meer vergroening, o.a. van daken, en belasting op verstening.
Groen beschermen en niet afknabbelen voor wegen/huizen. Kap met het eeuwige bomenkappen.
Er moet extra geld naar Leidse initiatieven voor energiebesparing, vooral in sociale woonsector: isolatie en zonnecellen.
Stimuleer duurzaamheidsmaatregelen in de bouw. Duurzaamheidsfonds royaal uitkeren.
Stoken van hout in open haarden en houtkachels veroorzaakt fijnstof en moet dus sterk aan banden worden gelegd.

6. ZORG

De overdracht van zorgtaken van het rijk naar de gemeente is voor de PS een belangrijk zorgpunt.
Wij willen niet dat er bij de gemeente op dit gebied bezuinigd zal worden. Integendeel, indien nodig zal er moeten worden bijgepast om goede zorg en werkgelegenheid in die sector te garanderen. Mantelzorg door familie en vrienden is geen afdoende oplossing! Stond 4 jaar geleden veiligheid bovenaan het lijstje van belangrijke onderwerpen, nu zijn dat de thuis-, jeugd- en ouderenzorg en crisisopvang dak- en thuislozen. Er moet dringend wat gebeuren: geen massa-ontslagen in de zorg, niet verder bezuinigen op de Zijlbedrijven, maar met andere gemeenten de handen ineenslaan.

7. SENIORENBELEID

Gemeente moet het seniorenbeleid veel meer faciliteren: extra geld voor thuiszorg, extra aandacht voor speciale huisvesting, instellen van een onafhankelijke seniorenmakelaar of wooncoach, die kan helpen bij het formuleren van woonwensen, het verhuizen naar een woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen.

8. JONGERENBELEID

Het is van belang dat jongeren een opleiding volgen of werk hebben. Thuiszitten en rondhangen schept psychische problemen en bemoeilijkt deelname aan het arbeidsproces. Het oefent een zware druk uit op het gezin, sociale voorzieningen, jeugdzorg en gezondheidszorg. Investeren in werkgelegenheid, opleiding en zelfredzaamheid is daarom van groot belang. Plaatsen waar drugs worden verhandeld moeten worden geweerd uit woonwijken en de omgeving van scholen.

9. POLITIEBELEID

Partij Sleutelstad vindt dat de politie te weinig zichtbaar is op straat. Politiemensen zijn nog teveel bezig met administratieve werkzaamheden op het bureau. Teveel aangiftes blijven liggen.
Er zijn wel snelle wijkagenten op city-bikes, maar die hebben een veel te groot gebied om te controleren.
Bij wegwerkzaamheden en verkeerschaos mist PS agenten, die het verkeer in goede banen leiden. Dat gebeurt niet of wordt overgelaten aan de aannemer.
Ook handhaving van snelheidsovertredingen is een zwak punt. Snelheidscontroles zouden niet alleen met flitspalen op de in- en uitvalsroutes en rondwegen moeten worden gehouden, maar veel vaker op wegen en straten in de binnenstad en buitenwijken. Daarbij zou met name gelet moeten worden op de pizzakoeriers, die zich als kamikazepiloten door het verkeer bewegen. Wij pleiten voor herinvoering van de waarschuwende knipperbol bij zebra’s.

10. ARMOEDE-BESTRIJDING

Partij Sleutelstad wil opkomen voor burgers die door allerlei pech in de problemen komen. Naast de bestaande incidentele steunmaatregelen, wil de PS een Woonlastenfonds instellen. Er zijn nu teveel burgers die wel een laptop of sportgeld van de gemeente krijgen, maar die hun huur niet meer kunnen opbrengen en daardoor ernstig in sociale en psychische problemen komen, uit hun huis worden gezet, of in de schuldsanering terechtkomen.

11. FUSIE IN DE REGIO

Nadat wéér een poging tot vrijwillige samenwerking in een grotere stadsregio is gesneuveld, moet het nu maar eens afgelopen zijn met de inefficiënt opererende stadsregio. Wij willen nu een fusie van de vier buurgemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Als OSF-lid zullen wij over twee jaar meedoen met de provinciale verkiezingen en dan ook zelf bij de provincie gaan lobbyen voor ons fusie-streven.

12. ONDERWIJS, SPORT en CULTUUR

Wij willen dat de herinvoering op school van gym en sport in het algemeen, maar zwemles in het bijzonder, hoge prioriteit krijgt! Ook zijn wij voorstander van de invoering van een verdedigingssport, wat vooral goed is voor meisjes. Verder willen wij reanimatie-lessen op scholen van het voortgezet onderwijs.
Drugsverkoop in de omgeving van alle scholen en jeugdcentra moet niet alleen worden verboden, maar moet ook worden gehandhaafd. Snack-tenten mogen geen vergunning krijgen nabij middelbare scholen.

Respecteer de traditionele, historische, sportcultuur van de diverse verenigingen. Houd de verschillende verenigingen in stand. Om bouwgrond te kunnen verkrijgen en door te bezuinigen op subsidies, worden bekende, traditionele, en in de burgerij gewortelde sportverenigingen gedwongen te fuseren of zich op te heffen. Door dit beleid gaat een heel oude, diverse en in de Leidse bevolking gewortelde sportcultuur verloren. Daar moet juist extra geld in worden gestoken.

Partij Sleutelstad vindt dat de Lakenhal meer typisch Leidse kunst moet kunnen aanschaffen en dat de gemeente in de buitenruimte, op pleinen, bruggen, langs grachten en op andere openbare plekken beelden moet plaatsen. In dat licht is het beschikbare budget van € 220.000 volstrekt ontoereikend. Als de Lakenhal ook maar één kunstwerk aanschaft, is dat bedrag al op.

13. IDEEËNMAKELAAR, CONFLICTMAKELAAR, SENIORENMAKELAAR, GELUKSWETHOUDER

Uniek in ons programma is de aanstelling van een ideeënmakelaar en een onafhankelijke conflictmakelaar. De laatste is een soort mediator voor de vele vastgelopen conflicten tussen burger en gemeente. Door besparing op juridische kosten kan dat miljoenen schelen.
Verder moet er naar voorbeeld van inmiddels vele gemeenten een seniorenmakelaar (of coach wonen en zorg) komen, deels gefinancierd door de corporaties, deels door de gemeente.
Naar voorbeeld van een geslaagd experiment in Schagen moet één van de wethouders de specifieke taak van ‘gelukswethouder’ op zich nemen, om de zeggenschap en het welzijn van de burgers te bevorderen.

LEIDSE SLEUTELPUNTEN

Ons viel vlak voor de vorige verkiezingen al op en nu wéér (en daar gaan we nu extra op letten en we gaan het u signaleren):
Een CHARME-OFFENSIEF: EEN WIT VOETJE HALEN BIJ DE KIEZER… Het was in 2014 wel érg opvallend dat de partijen die in Leiden, maar ook landelijk, de dienst uitmaken, zich de laatste weken opeens het vuur uit de sloffen begonnen te lopen met populaire maatregelen of beloften, vooral tijdens wandelingen op de markt en in wijken, al dan niet met rozen. Ook nu, in 2017/2018 zien we dit terug (wethouder Damen, schuldbewust van te weinig wijkpolitie, kwam op wijkbezoek in de Tuinstadwijk en bracht een bos bloemen aan de uitbater van de pas overvallen Spar-winkel in de Herenstraat) . Ook is het opvallend dat de gemeentelijke publicaties de laatste weken opeens een stortvloed aan kennelijk voor deze periode “opgespaarde” positieve gemeentelijke beleidsmaatregelen publiceerden. O.a. de Stadskrant, de officiële gemeente-spreekbuis aan de achterkant van het Leids Nieuwsblad, grossierde nu opeens niet in de gebruikelijke gortdroge mededelingen, praktische informatie, voorlichting, bestemmingsplannen en nieuwe regelgeving voor burgers en bedrijven, maar opeens in blijmakende berichten over nieuw beleid. Dit jaar is dat: het afblazen van het hoogbouwplan bij de Lorentzschool, de verhuizing van het busstation naar de zeezijde van Leiden Centraal en hier en daar nog zo wat. Windowdressing is dat, en een laat charme-offensief om de voorspelde giga-nederlaag, een direct gevolg van asociaal beleid, misschien nog een klein beetje te verzachten. Zo heeft het college van B&W van Leiden al aangekondigd wel wat te zien in het vaker raadplegen van de burger, zij het dat zij daarin nog lang niet zover durven gaan als wij… Ja, nu zijn er alleen eens per vier jaar verkiezingen, maar dan willen de zittende partijen van de Oude Politiek zowaar ook een of twee keer per zittingsperiode een enquête onder een geselecteerd panel of een hoorzitting. Dat is het dan wel. Dat is dus de afgelopen 4 jaar een keer gebeurd onder 1500 zelfgekozen burgers (men kan daar niet voor solliciteren…) en over vage, algemene onderwerpen. Ze wilden ons de wind uit de zeilen nemen; bang dat wij met ons punt van burger-zeggenschap in de raad komen… Slap aftreksel en afgekeken van de veel verdergaande voorstellen die wij nu al jaren doen. En misschien, als burgemeester Lenferink ooit na zijn nieuwe zesjarige ambtsperiode (niet herverkozen) vervangen moet worden, komt er weer een burgemeestersverkiezing. Ook daarin willen wij veel en veel verder gaan: elke zes jaar verkiezing of herverkiezing, net als in de V.S. Dát durven onze zittende collegepartijen nog niet en daarvoor zullen wij ons in de nieuwe raad heel hard gaan maken !
Dus: permanente of desnoods hoogfrekwente referenda (1x p.mnd.), voor de hele stad of voor een wijk waar iets speelt. En elke zes jaar een verkiezing of herverkiezing (of niet) van de burgemeester ! Wij vinden Henri Lenferink best wel een goede burgervader, maar ook hij zou onderwerp hebben moeten zijn van een her-verkiezing…

STEVENSHOF ZONDER OVERLEG POLITIEPOST KWIJT (en € 2 miljoen..!)

Wat vindt u van de sluiting van het politiebureau Stevenshof? In het LD van 28 augustus j.l stond te lezen dat het politiebureau in de Stevenshof per 1 september is gesloten. Slechts 2 uur per week is er een inloopspreekuur. Volgens het LD (op grond van mededelingen van de politie) zou dit in overleg zijn gegaan met de Districtsraad en andere instanties in de Stevenshof. Er is echter helemaal geen overleg geweest in de Districtsraad en ook niet met de Wijkraad Stevenshof. Ook zou er door alle wijkbewoners een brief hierover zijn ontvangen, en wel met de volgende korte inhoud: “Wat is uw mening over het sluiten van het politiebureau in de Stevenshof? Gaarne uw korte reactie aan: politiebureau@wijkraadstevenshof.nl
of aan Secretariaat Wijkraad Stevenshof, E. Banningstraat 4, 2331 EC Leiden”. Maar de Wijkraad stelt stellig dat er helemaal geen brief is ontvangen…!
Wij zeggen dan: de burger is weer eens niet geraadpleegd. Was er toen alvast maar de mogelijkheid van een gemeentereferendum geweest, zoals wij dit voorstaan..!
De Stevenshof is slachtoffer van de Rijnlandroute. Ondanks allerlei protesten uit de wijk is de qua geluid en vervuiling slechtste oplossing gekozen . Ja, is zelfs de twee miljoen euro, die door de Provincie voor milieuvriendelijke inpassing van de nieuwe snelweg geoormerkte waren, in de Leidse algemene middelen-pot verdwenen.

THEMA’S: VOORAL DE ZORG

Gezondheidszorg en de transitie van AWBZ/WMO/Wajong/jeugdzorg/thuiszorg is voor de PS net als voor veel kiezers de belangrijkste zorg bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er is niet alleen een afschuiven door het Rijk maar ook bezuinigen. Wij zullen niet toestaan dat er ook bij de gemeente bezuinigd zal worden op dit terrein, integendeel, ndien nodig zal er moeten worden bijgepast om goede zorg en werkgelegenheid in die sector te garanderen. Participatie door buurt en/of familie is geen oplossing ! Stond 4 jaar geleden veiligheid bovenaan het lijstje van belangrijke onderwerpen, nu zijn dat de thuis-, jeugd- en ouderenzorg. Ook het thema werkgelegenheid spreekt veel mensen aan, meer nog dan veiligheid. Volgens onderzoekers is het bij de kiezer doorgedrongen dat gemeenten door decentralisatie meer verantwoordelijkheden hebben gekregen voor taken als ouderen- en gehandicaptenzorg. Wij voegen daar nog aan toe, hierover veel bezorgder te zijn dan de gemeente. Er moet wat gebeuren: geen acceptatie van massa-ontslagen in de zorg en voor patiënt/cliënt vernederende participatie, maar met andere gemeenten de handen ineen slaan voor stevige lobby naar de Tweede en Eerste Kamer.

LEIDSE HOUT GEVAARLIJK?

“H.O.Z.” meldt ook, dat de Leidse Hout en omgeving (voetbalclubs) een tijdlang onveilig is geweest door agressief rondzwervende groepjes schooljeugd. De politie zegt dat het na het oppakken van een aantal verdachten nu weer veiliger is, maar veel ouders hebben het er nog niet op. Wij bepleiten regelmatige patrouillering door wijkpolitie, school-personeel en een gebundelde groep ouders van de verschillende scholen. De gemeente kan hier initiatieven nemen, zeker richting politie.

REFERENDUM IETS RAARS?

Mocht u ondanks de Zwitserse voorbeelden en onze uitleg nóg vinden dat het houden van een permanent of hoogfrequent raadgevend en/of raadplegend referendum iets raars is, dan kunnen wij u erop wijzen dat dit al een tijdje plaatsvindt in onze gemeente, n.l. dagelijks in het Leidsch Dagblad, de afgelopen jaren op de achterpagina van het nu opgeheven Witte Weekblad en op de website van Dichtbij.nl maar dat is veel korter van tijdsduur, oppervlakkiger, zonder alle voors en tegens en niet gestructureerd, laat staan gecontroleerd door de gemeente. Wel leuk als particulier initiatief en net zoiets als ons eigen website-referendum (nog in aanbouw), maar democratisch niet waterdicht. Maar toch… níét raar !!

WAT RAAR….: EEN LIJST-REKKER…!?

Opvallende websitelezertjes zal het zijn opgevallen dat wij naast een lijsttrekker en lijstduwers ook als eerste partij in Nederland een heuse lijst-rekker hebben. Wat dat is? Gewoon de onderste van de lijst, de rode lantaarndrager, degene die door eigen vrije wil onderaan bungelt en daarmee de lijst steeds een beetje verder uitrekt wanneer er nieuwe kandidaten tussendoor komen. Vooral omdat hij dus een zwaargewicht is. Dat rekt lekkerder… Welnu, dat is gelukt want deze “gewichtige” kandidaat is hoogleraar. Prof. dr. Olaf E. Kaper van de Leidse universiteit. Gaat hij veel stemmen kapen?

BETERE FIETSPADEN EN -STROKEN

De PS stelt samen met het Landelijk Fietsberaad een aantal maatregelen voor tot bredere fietsstroken en fietspaden. Ook moeten scooterbrommers mét helm naar de rijbaan ! Zie hierover verder onze programmapagina “Verkeer-en-veiligheid”.

MANIFEST VAN DE HUURDERS

De PS steunt het speciaal voor deze verkiezingen door de Huurdersorganisaties van Leiden (zie ook ons hoofdstuk “Sociale huurders in de knel” hierboven) op te stellen Manifest Sociale Huur. Dit zal in februari uitkomen. Het oude is nog volop geldig en dit hebben wij nog elders op de website, onder de button Publicaties opgenomen.