AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (33)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

‘Holland Rijnland zou in de RES 1.0 bij het maken van keuzes met ruimtelijke impact (aanleg en situering van energie-infrastructuur) moeten streven naar een zo klein mogelijke inbreuk op de landschappelijke waarden, vanuit zowel het oogpunt van cultuurhistorie, biodiversiteit, leefbaarheid en het belang van natuurbehoud, en zoveel mogelijk moeten inzetten op varianten die recht doen aan deze waarden;’

Maarten Kersten (PS)
Pieter Krol (CU)

Toelichting:
In de concept-RES wordt in hoofdstuk 9 weliswaar opgemerkt dat de energietransitie ruimtelijke impact heeft, maar ontbreekt een duidelijke stellingname voor inzet op behoud van landschappelijke waarden. Het zou goed zijn als in de RES 1.0 een duidelijkere stellingname wordt opgenomen voor het maken van keuzes die recht doen aan die waarden.