AMENDEMENT:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (36)

Tegen: PvdD (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2022 en 2023 80.000 euro toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, beleidsterrein 2A Veiligheid zodat het team kan worden aangevuld met een Procesregisseur Stedelijke Jeugdaanpak om onder meer de jeugdoverlast in de Stevenshof te bestrijden.
  • Deze inzet uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2023 te evalueren.
  • Dit bedrag te dekken vanuit de middelen van het Social Impact Team.

Toelichting

De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere. De aanpak loopt inmiddels enkele jaren, wordt algemeen gezien als succesvol en vernieuwend en ontwikkelt zich nog steeds.

Momenteel richt de Stedelijke Jeugdaanpak zich vooral op de ‘focuswijken’ Leiden Noord, Slaaghwijk, Zuid-West en Mors. Afgelopen jaar is het aantal meldingen toegenomen en hiermee ook de druk op het team. Op dit moment is er te weinig capaciteit om flexibel en adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de stad. Een van deze ontwikkelingen is de grote toename van jeugdoverlast in de Stevenshof. Naast de aandacht voor deze wijk vanuit politie en handhaving, zou de Stedelijke Jeugdaanpak hier een verschil kunnen maken en de jeugdoverlast kunnen beperken of voorkomen.

De behoefte hieraan is ook expliciet uitgesproken, onder meer door scholen en politie. Met een procesregisseur voor deze wijk (of eventueel wat breder takenpakket) krijgt het team Stedelijke Jeugdaanpak de nodige versterking en kan de jeugdoverlast in de Stevenshof beter worden bestreden. Het voorstel is om deze extra inzet uiterlijk voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van eind 2023 te evalueren, zodat de raad tijdig een goede afweging kan maken over de mogelijke voortzetting ervan.

Dorien Verbree (VVD)
Tom Leest (VVD)
Maarten Kersten (PS)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Roeland Storm (CDA)