AMENDEMENT:

Datum: 11 mei 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023,

Constaterende dat

  • Er vorig jaar, zonder de stad en de raad hierbij te betrekken, een overeenkomst is afgesloten met het COA om te streven naar in totaal 400 plekken voor asielzoekers;
  • Er op dit moment al ruim 1000 Oekraïners en asielzoekers in Leiden worden opgevangen;
  • Asielzoekers aangeven de opvang in de AZC’s als traumatiserend en onveilig te ervaren;
  • Als gevolg van overheidsbeleid het COA kampt met grote financiële tekorten wat zorgt voor; personeelstekorten, een hoog personeelsverloop, ziekteverzuim, onvoldoende begeleiding en verharding;

Overwegende dat

  • Hulpverleners die al jaren in deze stad met vluchtelingen werken ons vragen om realistisch te zijn en ervoor te zorgen dat eerst de kern op orde is, wat nu op heel veel vlakken niet het geval is;
  • Verwacht wordt dat de komende jaren de vluchtelingencrisis alleen nog maar erger zal worden en het rijk de verantwoordelijkheid moet pakken om te zorgen voor humane, reële en haalbare oplossingen;
  • Wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van alle bewoners en daarmee ook voor de kwetsbare vluchtelingen en hun kinderen in de opvang;
  • Wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en daarom niet moeten geloven in een dogma, maar moeten kiezen voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit.

Besluit:

Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

Beslispunt 1

Het uitgangspunt om in de regio Hollands Midden in eerste instantie 2200 asielzoekers duurzaam (minimaal vijf jaar) op te vangen te onderschrijven, gebaseerd op het aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland (PRT) overeengekomen aantal van 10.000 op te vangen asielzoekers

te wijzigen naar:

Beslispunt 1

Het uitgangspunt om in de regio Hollands Midden 2200 asielzoekers duurzaam (minimaal vijf jaar) op te vangen te onderschrijven, gebaseerd op het aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland (PRT) overeengekomen aantal van 10.000 op te vangen asielzoekers.

 

Famke Güler – Partij Sleutelstad

Maaike van Vliet – VVD