AMENDEMENT:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Lijst van gevallen Adviesrecht onder de Omgevingswet

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (20)

Tegen: D66, VVD, PvdA (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

BESLUIT:

Onder punt 1.2.h van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

  • i. ‘het oprichten van een hoofdbouwwerk met de functie: woning, horeca, dienstverlening, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, recreatieve voorziening, bedrijfsruimte of kantoorruimte in het groenblauwe raamwerk uit de omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie’;’

Ivo van Spronsen (GroenLinks)
Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (PS)
Anandkoemar Jitan (LP)

Toelichting:

Wanneer doelen en keuzes zoals verwoord in de omgevingsvisie zoals meer woningbouw en meer groen en klimaatadaptie met elkaar botsen dan is het wenselijk dat de Raad daarover spreekt en een oordeel vormt. Het is daarom wenselijk dat de gemeenteraad gevraagd wordt om advies wanneer ‘activiteiten’ zich afspelen in het groenblauwe raamwerk.

In de Omgevingsvisie 20401) heeft de gemeenteraad besloten dat om te komen tot duurzame verstedelijking het nodig is ruimte te maken voor voldoende natuur, groen en water via een robuust groenblauw raamwerk.

In de Omgevingsvisie staat het als volgt: “We realiseren een robuust groenblauw raamwerk voor klimaatadaptatie, mens en natuur. Een uitstekend groenblauw raamwerk in de stad vormt de basis voor een leefbare stad, een goede stedelijke ontwikkeling, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatveranderingen.

We maken een groenblauw raamwerk voor mens en natuur door bestaande groengebieden en waterlopen met elkaar te verbinden via groene routes tot een samenhangend stadsnetwerk met groene ringen en spaken. (…) Dit groenblauw raamwerk is zo ontworpen dat het kleine en grote groen en blauw overal in de stad nabij zijn.”2)

Activiteiten in het groenblauwe raamwerk hoeven daarom niet heel groot van omvang te zijn om dit netwerk van groene en blauwe verbindingen tussen parken, groengebieden en water aan te tasten. Zo kan de robuustheid van het raamwerk en spaken onder druk komen te staan.

Het is wenselijk dat het groenblauwe raamwerk vanuit de omgevingsvisie nadere invulling krijgt via een Omgevingsprogramma en uiteindelijk (deels) in het Omgevingsplan.

Bronverwijzing:

  1. Omgevingsvisie 2040 1.1: p. 34 – 41
  2. Omgevingsvisie 2040 1.1: p. 35