AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

‘Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten doen er goed aan om ten behoeve van de RES 1.0 , in het kader van het door het college nagestreefde lokaal maatwerk (HR: adaptieve sturingsfilosofie) en door de raad gewenste bottom-up-benadering, inspanning te leveren om moeilijk bereikbare bewoners bij de opgave te betrekken door hen ook in díé positie actief te benaderen, actief te maken en met hen in gesprek te gaan via onder meer wijkverenigingen, buurtontmoetingsplekken, VvE’s en andere zelforganisaties’.

Maarten Kersten (PS)