AMENDEMENT:

Datum: 21 december 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Oprichting van een jongerenraad in de gemeente Leiden (pilot)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (34)

Tegen: CDA (2)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

BESLUIT

Aan het tweede beslispunt van het raadsbesluit een nieuwe bullet toe te voegen:

  • De adviezen van de jongerenraad worden middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan de raad daarbij adviseren ten aanzien van de realiteit, haalbaarheid en inpassing in gemeentelijk beleid van de adviezen van de jongerenraad.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Adviezen van de in te stellen jongerenraad worden aan de gemeenteraad voorgelegd en besproken in één van de raadscommissies. In het initiatiefvoorstel is niet vastgelegd op welke manier de adviezen worden voorgelegd. Indieners zijn van mening dat adviezen van de jongerenraad zeer serieus genomen moeten worden. Wij stellen daarom voor om net als bij de rekenkamercommissie en het Burgerberaad energietransitie de adviezen middels een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. De voordelen hiervan zijn dat de raad duidelijkheid geeft welke adviezen wel en niet worden overgenomen en dat adviezen van de jongerenraad niet vrijblijvend zijn (er moet immers een expliciet besluit over genomen worden).