AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, CU, LP (12)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

1) Te wijzigen:

 • Besluitpunt 1, artikel 5.1.1.1 lid 4: “Het Bomenfonds wordt gebruikt voor de versterking van
  het bomenbestand en andere vormen van ecologisch waardevol groen in de stad”;

in

 • Besluitpunt 1, artikel 5.1.1.1 lid 4: “Het Bomenfonds wordt gebruikt voor de versterking van
  het bomenbestand”;

2) Te schrappen:

 • Besluitpunt 2, 6e bullet: “verbreding van de bestedingen vanuit de reserve bomenfonds’;
 • Besluitpunt 4: “gezien de grote urgentie om de stad ecologischer en klimaatbestendiger in te richten, in te stemmen om de middelen uit de reserve Bomenfonds in tweede instantie ook in te kunnen zetten voor de toevoeging van ander waardevol groen dan strikt bomen en wanneer die situatie zich voordoet hierover nader te besluiten in de P&C-cyclus”;

3) Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in de bijlage ‘BELEIDSKADER na verwerking A 21.0023 PvdD Behoud de focus van de reserve’ bij dit amendement.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Pieter Krol – Christen Unie
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Roeland Storm – CDA

Toelichting

De indieners stellen voor om de middelen uit de reserve Bomenfonds blijvend te besteden aan de versterking van het bomenbestand, omdat:

 • De middelen daarvoor zijn bedoeld;
 • Er zijn volop mogelijkheden om het geld in de komende jaren aan de versterking van het bomenbestand te besteden. Denk bijvoorbeeld aan:
  • het vervangen van kwarrende bomen in de stad;
  • het (mede) financieren van aanplantplannen per wijk. Inmiddels zijn meerdere van dit soort initiatieven in ontwikkeling;
  • het uitvoeren van de motie ‘Meer actie tegen versteende schoolpleinen’ (aangenomen in de raad van 17 september 2020);
  • het uitvoeren van de motie ‘Bomen voor Leiden II’ (mits deze wordt aangenomen in de raad van 3 juni 2021);
 • Een bredere bestedingsmogelijkheid van de reserve kan alsnog worden gecreëerd op het moment dat er geen mogelijkheden meer zijn om het geld aan de versterking van het bomenbestand te besteden is.