AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (24)

Tegen: D66, VVD (14)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

1) Het kopje van artikel 3.6.1.4 te wijzigen naar: “Vergunningsplicht voor bomen in de openbare ruimte

2) Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd aan artikel 3.6.1.4 onder besluitpunt 1 :“Het is niet toegestaan om zonder vergunning van het college een boom te vellen of te doen vellen die op grond van artikel 3.6.1.8 lid 2 sub f en/ of artikel 3.6.1.12 is geplant (herplantplicht) als deze nog niet de omvang heeft bereikt als bedoeld in artikel 3.6.1.4 lid 1.

3) Het derde lid van artikel 3.6.1.4 onder besluitpunt 1 te wijzigen naar: “Het verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet voor een boom die moet worden geveld
krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een last onder bestuursdwang van het college. De bepalingen in deze verordening over herplant en schadevergoeding blijven daarbij van kracht.

4) Toe te voegen aan artikel 3.6.1.4 een vierde lid, dat luidt: “Het verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet voor een boom die onderdeel is van een compensatieplan en die binnen 3 jaar na aanplant niet is aangeslagen, zoals bedoeld in artikel 3.6.1.10 lid 2 van deze verordening”;

5) Aan besluitpunt 2 een extra bullet toe te voegen: “De bescherming van bomen die zijn aangeplant als onderdeel van een compensatieverplichting”;

6) Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in de bijlage bij dit amendement.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Pieter Krol – Christen Unie
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert
Roeland Storm – CDA
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad