AMENDEMENT:

Datum: 13 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, LP (26)

Tegen: VVD, CDA, SP, CU (13)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021,

BESLUIT:

Aan besluitpunt 1 dat luidt:

De gebiedsvisie Telderskade vast te stellen als ruimtelijk toetsingskader voor de ontwikkeling, als
uitwerking van de ambities uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest.

Het volgende toe te voegen:

Met dien verstande dat:

  • De drie hoogteaccenten van 7 lagen langs de Boshuizerlaan te schrappen;
  • Als maximale bouwhoogte langs de Boshuizerlaan 4-5 bouwlagen (max 16 meter) te hanteren;
  • Als nadere voorwaarde voor een vijfde bouwlaag langs de Boshuizerlaan te bepalen dat deze met een minimale setback van 3 meter ten opzichte van de Boshuizerlaan moet worden gerealiseerd;
  • De afname aan volume die dit tot gevolg heeft elders in het gebied, bijvoorbeeld aan de zijde van de Churchillaan, te compenseren.

Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

Constaterende dat:

  • In de gebiedsvisie voor kavelnummers vier en vijf aan de zijde van de Boshuizerlaan een basishoogte van 4-5 bouwlagen toegestaan wordt met de mogelijkheid van drie hoogteaccenten van 7 lagen.1)

Overwegende dat:

  • De direct omwonenden van het plangebied begrip hebben voor de woningbouwopgave, maar wel wensen dat deze aansluit bij de bestaande bebouwing;
  • De bestaande bebouwing aan de Boshuizerlaan overwegend drie bouwlagen telt.
  • In het raadsvoorstel Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade staat beschreven dat omwonenden tijdens de participatie hebben verzocht de hoogteaccenten van 7 bouwlagen langs de Boshuizerlaan te schrappen (zie voor de verbeelding de bijlagen bij dit amendement).

1) Gebiedsvisie Kaderbesluit Telderskade, p. 39-41.