AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

Wij spreken de wens uit om bio-massacentrales geen deel uit te laten maken van de regionale energie strategie.

 

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren).
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
Bio-massa centrales kunnen duurzaam energie opwekken door het verbranden van afvalhout. Voor de ruim 200 centrales die er nu zijn is al niet voldoende afvalhout voorradig. Een kwart van het afvalhout wordt al geïmporteerd uit het buitenland. Meer centrales betekent dat er meer duurzaam afvalhout geïmporteerd moet worden, en dat is er niet.
Een stijgende vraag zal er ongetwijfeld toe leiden dat er dubieus aanbod zal komen.
Het mag niet zo zijn dat onze energiebehoefte er toe kan leiden dat oerbossen in Oost-Europa gesloopt gaan worden.