AMENDEMENT:

Datum: 1 februari 2024

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Plesmanlaan 100

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (3)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 1 februari 2024,

BESLUIT:

  • In artikel 5.3.1, onder a:
    • het maximum aantal woningen bedraagt 420 woningen;
    • te wijzigen in
    • het maximum aantal woningen bedraagt 320 woningen;
  • Een nieuw lid toe te voegen aan artikel 5.3.1:
    • tenminste 20% van de woonoppervlakte wordt uitgevoerd als sociale huurwoning;

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In het bouwplan Plesmanlaan 100 worden veel (te) kleine woningen[1] gebouwd met onvoldoende voorzieningen op het gebied van parkeren, groen, bergingen en speelgelegenheid. Voor 420 huishoudens komen er slechts 172 bergingen, 73 parkeerplaatsen en 8 afvalcontainers. Bij gebrek aan voldoende voorzieningen is het gevaar dat de nieuwe bewoners die maar moeten zoeken in de omringende wijken, ten koste van ieders woonkwaliteit.

Tijdens de commissiebehandeling bleek dat het niet mogelijk was om het aantal voorzieningen op te krikken. Het verlagen van het aantal woningen, doch met behoud van massa en hoogte zorgt ervoor dat er alsnog een bouwproject ontstaat met grotere woningen – geschikt voor een bredere groep Leidenaren – en een passend voorzieningenniveau.

Met name de grootte van de sociale huurwoningen is extreem klein: De gemiddelde grootte is 37 vierkante meter.  Met dit amendement wordt vastgelegd dat ten minste 20% (is nu 16%) van het woonoppervlakte van het bouwproject aan sociale huur wordt bestemd. Dit dwingt de ontwikkelaar om een gevarieerder aanbod aan sociale huurwoningen aan te bieden.

Indiener is zich bewust dat in de Nota van Uitgangspunten (NvU) besloten is tot het lage percentage van 20% sociale huur en een kleinere toegestane woninggrootte dan in de Woonvisie is opgenomen. In het raadsvoorstel voor de NvU wordt door het college het standpunt ingenomen dat bij een andere programmering de businesscase van de ontwikkelaar niet sluitend is.

Uit de rapportage van Facton en het na de vaststelling door de gemeenteraad van de NvU alsnog opgestelde taxatierapport blijkt dat dat de businesscase van de ontwikkelaar niet op basis van actuele parameters is beoordeeld. Tegen die achtergrond is het niet opportuun om onverkort vast te houden aan de NvU. Daarnaast hanteren we als gemeente inmiddels strakkere normen rondom sociale huur.

[1] Alle sociale huurwoningen zijn kleiner dan 45m2 (de minimumgrootte volgens de Woonvisie) en gemiddeld zelfs 37m2. Middenhuurwoningen zijn gemiddeld 46m2 en veelal dus ook kleiner dan de minimumgrootte.