AMENDEMENT:

Datum: 13 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, SP, PvdD, CU, LP (12)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021,

Besluit:

Aan besluitpunt 1 dat luidt:

De gebiedsvisie Telderskade vast te stellen als ruimtelijk toetsingskader voor de ontwikkeling, als
uitwerking van de ambities uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest.

Het volgende toe te voegen:

Met dien verstande dat:

  • Volumes direct grenzend aan de Boshuizerlaan tot maximaal vier woonlagen hebben;
  • Deze volumes elders niet te compenseren om de belasting voor het gebied (parkeren, verkeer, leefbaarheid) niet bovenmatig te laten groeien;
  • Indien dit leidt tot een substantiële verlaging van het aantal in dit gebied te realiseren woningen (meer dan 10% minder dan de nu genoemde schatting van 500 woningen), deze elders in het gebied te compenseren;
  • Indien van voornoemde optie gebruik wordt gemaakt, kunnen de kaders aan de Vijf Meilaan verruimd worden door de maximale aantallen woonlagen daar te verhogen.

Josine Heijnen (CDA)
Antoine Theeuwen (SP)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Maarten Kersten (PS)
Pieter Krol (CU)

Toelichting:

Constaterende dat:

  • Er in de gebiedsontwikkeling de volumes grenzend aan de Boshuizerlaan tot 7 woonlagen toegestaan wordt;
  • Hiermee een ‘stijlbreuk’ plaatsvindt met de bouw waarbij aangesloten poogt te worden;

Overwegende dat:

  • De buurtbewoners die georganiseerd inspraak verzorgen op deze gebiedsontwikkeling zeer welwillend tegen ontwikkeling in de wijk en het toevoegen van woningen zijn;
  • Het belangrijk is om binnen de ambitie tot verdichting van dit gebied een goede balans te hebben met leefbaarheid en aansluiting op de bestaande buurt, zodat het een prettig bewoonbare locatie blijft;
  • Het eigen karakter van wijken in Leiden een belangrijk aspect in de ontwikkeling is;