AMENDEMENT:

Datum: 8 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Visie Stadstuinieren

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021,

Besluit:

In besluitpunt 1:

  1. Opstarten voorbereiding uitvoering compensatie volkstuinen: binnen de daarvoor door de raad bestemde gronden in de Oostvlietpolder, onder de landschappelijke uitgangspunten van de bestaande door de raad vastgestelde visie Oostvlietpolder en met als uitgangspunt dat gebruikers vooral de tuinen bezoeken door middel van duurzaam langzaam vervoer;

 

te wijzigen in:

  1. Opstarten voorbereiding uitvoering compensatie volkstuinen: De raad geeft het college de opdracht om in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden uit te werken hoe en waar – bij voorkeur niet in de Oostvlietpolder – de compensatie van volkstuinen plaats kan vinden en hieromtrent een voorstel voor te leggen aan de raad met als uitgangspunt dat gebruikers vooral de tuinen bezoeken door middel van duurzaam langzaam vervoer;

 

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

Roeland Storm – CDA

Toelichting:

In het raadsvoorstel wordt voorgenomen om het langslepende compensatiedossier af te sluiten door het aanleggen van 2 ha nieuwe volkstuinen in de Oostvlietpolder. De keuze voor de Oostvlietpolder laat om verschillende redenen echter te wensen over: er is nu geen draagvlak onder omwonenden, het gaat ten koste van het unieke slagenlandschap en van schaarse, dure Leidse grond, het dreigt de verkeersproblemen op de Vlietweg verder te vergroten en het merendeel van de volkstuinen zou hierdoor aan de zuidoostkant van de stad worden geconcentreerd. Dat laatste staat op gespannen voet met de gewenste bereikbaarheid (en daarmee toegankelijkheid) van volkstuinen en het uitgangspunt dat gebruikers de tuinen bezoeken door middel van duurzaam langzaam verkeer. Indieners houden de Oostvlietpolder liever in stand als publiek groen, toegankelijk voor iedereen.

Naast de omwonenden hebben ook de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder en een deel van de volkstuinders, waaronder één van de tuinverenigingen, zich uitgesproken tegen compensatie in de Oostvlietpolder. Ook de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) is om eigen moverende redenen niet geheel gelukkig met de keuze om de compensatie enkel en alleen in de Oostvlietpolder te concentreren.

Vanuit uiteenlopende zijdes zijn alternatieve en/of aanvullende opties in het compensatie-dossier voorgesteld. Met dit amendement wordt het college daarom opgedragen om in samenspraak met belanghebbenden (LBA, volkstuinverenigingen, etc.) en omwonenden een plan uit te werken waar en hoe gecompenseerd kan worden. Daarbij zou ook naar creatieve oplossingen, zoals het toevoegen van delen van parkeerplaatsen aan bestaande volkstuincomplexen en een efficiëntere verdeling van de huidige volkstuincomplexen en/of door een groter deel van de compensatie in te vullen met meer ruimte voor buurtmoestuinen in alle wijken, gekeken moeten worden.