AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

Na beslispunt 1 de volgende wensen toe te voegen:

 • – In hoofdstuk 4.3 bij ‘concreet richten wij ons op’ een bullet op te (laten) nemen:
  • Zowel economische als recreatieve mobiliteit over water wordt uitgewerkt voor i.i.g. de robuuste waternetwerken de Rijn, de Vliet, de Zijl, de Kagerplassen, de Ringvaart en de Haarlemmertrekvaart;
 • In hoofdstuk 5 bij ‘sleutelprojecten’ de volgende bullets op te (laten) nemen:
  • Knelpunten (zoals te lage bruggen, gedempte grachten) benoemen en oplossingen schetsen voor de HR waternetwerken;
  • Identificeren van vervoers- & transportkansen zoals OV waterboten tussen Katwijk, Leiden en Alphen aan de Rijn, een seizoenstrekvaartdienst tussen Leiden CS en de Keukenhof, het vuilnistransport etc.;
  • Oplaadmogelijkheden d.m.v. elektrische laadpalen te realiseren voor zowel de beroeps- als de pleziervaart;
  • Identificeren van verbindingszones voor biodiversiteit langs en over (water)wegen.

Toelichting:

In de RSM die voorligt heeft de combinatie mobiliteit en water nauwelijks een podium terwijl de regio Holland Rijnland als de 1 na (binnen) waterrijkste regio van Nederland wordt beschouwd. En daarmee het niet anders kan dat water een prominente plek in deze RSM krijgt. Waarbij het volgende van belang is:

 • Vervoer & transport kunnen over water een belangrijk aandeel in de mobiliteit innemen;
 • Dit zowel economische als recreatieve mobiliteit betreft;
 • Mobiliteit over water de groei van alle verkeersstromen kan faciliteren en de verkeersknelpunten kan helpen reguleren;
 • Mobiliteit over water op een heel duurzame manier kan plaats vinden (denk b.v. aan elektrificatie);
 • Biodiversiteit en landschap kunnen gedijen bij het gericht inzetten van mobiliteit over water.

Francien Zeggelt (D66)
Maarten Kersten (PS)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Emma van Bree (GL)