AMENDEMENT:

Datum: 1 december 2022

Indiener: Famke Güler

Onderwerp: Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (GR SO Zorg) 2023

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17)

Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

  • De aanhef ‘De volgende zienswijze ten aanzien van de concept begroting van de SO Zorg naar voren te brengen’ op te nemen aan het begin van beslispunt 1;
  • Toe te voegen beslispunt 2:
    2. Bij eventuele negatieve financiële gevolgen voor de begroting en of de reserves van de gemeente Leiden, voortvloeiend uit de risico’s zoals benoemd in besluitpunt 1a en b, andere financiële risico’s of eventuele wachtgeldverplichtingen van SO Zorg, wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om over de budgettaire gevolgen van die tegenvallers– in een separaat raadsvoorstel van het college– een expliciet besluit te nemen.

Famke Güler – Partij Sleutelstad
Antoine Theeuwen – SP
Maaike van Vliet – VVD
Pieter Krol – CU
Elianne Wijnands – SVL

Toelichting

Financiële besluitvorming moet niet impliciet genomen worden. In het voorstel wordt gesproken van een groot financieel risico voor Leiden omdat er in de huidige begroting 2023 en Meerjarenbegroting van de gemeente Leiden exact in de kosten van het huidig voorliggende voorstel is voorzien. Het college geeft aan dat in geval er risico’s en onzekerheden optreden de financiële gevolgen hiervan binnen het sociaal domein moeten worden gedekt.

Over de dekking van eventuele kosten kan op dit moment nog geen besluit genomen worden. Omdat de raad altijd het budgetrecht houdt over onze middelen, willen wij over de precieze dekking van de kosten van eventuele tegenvallers met elkaar in de raad kunnen besluiten. Voorkomen moet worden dat wij achteraf geïnformeerd worden. Juist bij gemeenschappelijke regelingen vinden wij het belangrijk om de financiële gevolgen voor onze reserves en middelen tijdig in de raad te kunnen bespreken. Het college moet risico’s en mogelijke tegenvallers scherp in het oog te houden en de raad in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren.