AMENDEMENT:

Datum: 9 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, CU, LP (12)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP (27)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 9 november

Besluit de volgende wens toe te voegen:

  • De wens dat het in de toekomst verkregen dividend en rentebaten uit de schuldquote verhogende versterking van de kapitaalstructuur van Alliander, gestort worden in de reserve afschrijvingen investeringen om hiermee in de toekomst de kapitaallasten te verlagen.

Toelichting:

Alliander vraagt de gemeente Leiden om een kapitaalinjectie van € 13 miljoen euro om het energienetwerk zo in te richten dat het de toekomstige energietransitie aan kan. Door het verstrekken van deze kapitaalinjectie zal de schuldquote met 2,5% stijgen. Deze kapitaalinjectie zal eveneens als gevolg hebben dat de gemeente jaarlijks € 2 miljoen euro aan dividend zal ontvangen van Alliander. Het CDA stelt voor om bij dit Raadsvoorstel de wens op te nemen dat toekomstig dividend en toekomstige rentebaten gestort worden in de reserve afschrijvingen investeringen om daarmee de toekomstige kapitaallasten te betalen.

Joost Bleijie (CDA)
Pieter Krol (CU)
Dorien Verbree (VVD)
Maarten Kersten (PS)