AMENDEMENT:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, PvdA

Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD CDA, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari
2020,

besluit in Artikel 2 (Toelating) punt 3 (de criteria) de volgorde te veranderen door onderdeel f (gedurende een periode van tenminste drie jaar door de uitvoering van activiteiten en het in stand houden van een organisatie haar bestaansrecht te hebben bewezen) te verplaatsen en als onderdeel b in de lijst criteria op te nemen (en lettering van de criteria daaronder aan te passen),

Susannah Herman (D66
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
Op de manier zoals het nu in het raadsvoorstelstaat, lijkt er sprake van te
zijn dat een organisatie eerst lid moetworden van de WAK en daarna drie
jaar moet wachten voordater subsidie kan worden aangevraagd. Dat is niet
het geval: een organisatie moet drie jaar actief zijn voordat een subsidie
kan worden aangevraagd, onafhankelijk van wanneer het lidmaatschap van
de WAK is ingegaan. Door de volgorde aan te passen wordt dit duidelijker.