AMENDEMENT:

Datum: 9 november 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Programmabegroting 2024-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (9)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

  • Incidenteel in 2024 € 356.688,00 aan programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning toe te voegen om de extra kosten die de sociale wijkteams maken als gevolg van de salarisstijgingen voor 2024 te compenseren.
  • Dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein
  • De tabel bij besluitpunt 1 als volgt te wijzigen:

 

2024

(in € 1.000)

Lasten / toevoegingen

Baten / onttrekkingen

Programma 9 maatschappelijke ontwikkeling

357

 

Mutaties reserves

 

-357

  • Alle relevante overzichten in het raadsvoorstel en bijlagen voor zover nodig aanpassen in lijn met dit besluit.
  • Bij de Kaderbrief 2024-2028 een verdere integrale afweging te maken over het al dan niet structureel aan de sociale wijkteams compenseren van het effect van gestegen salarissen in 2025 en verder.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Famke Güler – Partij Sleutelstad

Maaike van Vliet – VVD

Antoine Theeuwen – SP

Toelichting:

In de huidige opzet van het raadsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanbevelingen:

  • Aanbevelingen die gaan over college-bevoegdheden: Hierover neemt het college zelfstandig en rechtstreeks een besluit;
  • Aanbevelingen die gaan over raadsbevoegdheden: Deze worden in een raadsvoorstel voorgelegd, waarbij het college adviseert over realiteit, haalbaarheid en inpassing in het gemeentelijk beleid.

Partij Sleutelstad vindt dat de aanbevelingen van het burgerberaad als geheel moeten worden voorgelegd – ongeacht de formele bevoegdheden – zodat de raad de aanbevelingen integraal kan wegen. Voorstel is daarom om de aanbevelingen die raken aan collegebevoegdheden via een wensen en bedenkingen-procedure aan de raad voor te leggen. Het college blijft op deze onderdelen dus beslissingsbevoegd, maar de raad kan wel bij het raadsvoorstel haar visie uitspreken over dit onderdeel van de aanbevelingen.