AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (29)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

1) Besluitpunt 1, de titel van Artikel 3.6.1.3 te wijzigen in: “Vergunningsplicht voor het vellen van houtopstanden in een boomstructuur”;

2) Besluitpunt 1, Artikel 3.6.1.3 het eerste lid te herformuleren naar: “Het is niet toegestaan om zonder vergunning van het college een als zodanig te herkennen boomstructuur geheel of gedeeltelijk te vellen”;

3) Toe te voegen in Besluitpunt 1, Artikel 3.6.1.10 een lid 5 dat luidt als volgt: “Van het opleggen van een compensatieverplichting zoals beschreven in artikel 3.6.1.12 kan door het college worden afgezien als het gaat om het vellen van houtopstand in een boomstructuur in het kader van bestendig beheer”;

4) Besluitpunt 2, de 5e bullet te herformuleren naar: “opnemen van dunnen als een vergunningsplichtige maatregel, waarvoor geen compensatie in de vorm van herplant of
storting in het Bomenfonds benodigd is als het gaat om het vellen van een houtopstand in het kader van bestendig beheer”;

5) Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in bijlage ‘BELEIDSKADER na verwerking A 21.0023 PvdD Dunnen moet kunnen’ bij dit amendement.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Pieter Krol – Christen Unie
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Tom Leest – VVD
Roeland Storm – CDA
Antoine Theeuwen – SP

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de beheermaatregel dunnen vergunningsplichtig blijft, maar dat het verjongen van bosplantsoen makkelijker wordt.

Het is wenselijk dat dunnen als beheermaatregel vergunningsplichtig blijft omdat:

  • hiermee de transparante en controleerbare werkwijze behouden blijft;
  • het voorkomt mogelijke verwarring over de 30% grens (waar een melding overgaat in een vergunning);
  • het geeft het omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om tegen de voorgenomen maatregel bezwaar te maken.

Daarnaast bepaalt dit amendement dat voor dunnen als beheermaatregel geen fysieke of financiële compensatie (herplant of storting in het Bomenfonds) zodat verjonging van bosplantsoen makkelijker gemaakt wordt.