AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, Jermoumi, CDA, SP, PvdD, CU, LP (29)

Tegen: VVD, PvdA (9)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

Artikel 2.4.1.1, derde lid onderdeel b luidende:

ecologische waarden: conform het Register Ecologische Bomen met minimaal 3 punten, met een minimale leeftijd van 70 jaar of minimale grootte van 70 centimeter stamdiameter op 1,3 meter boven maaiveld (220 centimeter stamomtrek);

Te wijzigen in:

ecologische waarden: conform het Register Ecologische Bomen met minimaal 3 punten, met een minimale leeftijd van 50 jaar of minimale grootte van 40 centimeter stamdiameter op 1,3 meter boven maaiveld (125 centimeter stamomtrek);

en besluit:

In het Beleidskader met afwegingen voor aanwijzing en bescherming bomen Leiden 2021 de tekst op pagina 6 luidende:

Een boom van een ecologische soort (minimaal 3 punten op de ecologische lijst) wordt in de gemeente Leiden ecologisch waardevol genoemd als het plantjaar meer dan 70 jaar geleden is, ofwel een stamdiameter heeft van meer dan 70 centimeter op 1,3 meter boven maaiveld

te wijzigen in:

Een boom van een ecologische soort (minimaal 3 punten op de ecologische lijst) wordt in de gemeente Leiden ecologisch waardevol genoemd als het plantjaar meer dan 50 jaar geleden is, ofwel een stamdiameter heeft van meer dan 40 centimeter op 1,3 meter boven maaiveld.

Marleen Schreuder (GroenLinks)
Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

Met de introductie van de Groene Norm wordt een belangrijke nieuwe stap gezet in het beschermen van onze meest waardevolle bomen voor mens en dier. Op dit moment worden er ook al meer ecologisch waardevolle bomen aangeplant en de intentie is om dit aandeel nog meer te vergroten. Deze ecologisch waardevolle bomen beschermen is een hele belangrijke opgave in verband met de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis waarin wij ons bevinden. Daarbij komt dat verhoudingsgewijs de gemeente Leiden nog altijd laag op de ranglijst staat van het aantal bomen per inwoner. In de ogen van de indiener(s) rechtvaardigt de combinatie van bovenstaande constateringen de aanpassing van de Groene Norm voor ecologisch waardevolle bomen van 70 jaar naar 40 jaar en van 70 centimeter stamdiameter naar 40 centimeter stamdiameter.