MOTIE:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdA, D66, GL, VVD

Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

  • De uitagenda in print en de online uitagenda (opgezet en bijgehouden door Leiden Marketing) een nog niet optimale weergave geeft van alle culturele activiteiten in de stad;
  • Het aanbod nu voornamelijk gericht is op activiteiten van de grote(re) culturele organisaties en instellingen in de stad;
  • Kleinere culturele organisaties en / of organisaties uit de amateurkunstsector de weg naar de online agenda nog niet weten te vinden en / of de drempel te hoog vinden om deel te nemen aan de papieren versie van de uitagenda,

Overwegende dat:

  • De Cultuurnota 2020 spreekt van een Leidse cultuursector met inclusieÍ aanbod met groot bereik;
  • De uitagenda het logische startpunt voor Leidenaren en bezoekers moet zijn als ze zich willen oriënteren op het culturele aanbod in de stad;
  • De uitagenda een zo compleet mogelijke vezameling van het diverse culturele aanbod in de stad zou moeten zijn;
  • Een inclusieve en complete uitagenda bijdraagt aan een groot bereik van (de activiteiten van) alle culturele instellingen.

Vezoekt het college:

  • Een completere uitagenda als onderwerp mee te nemen in de gesprekken die momenteel in het Handelshuis gevoerd worden tussen de stadspartners;
  • Voortvarend aan de slag te gaan om de Leidse uitagenda beter te maken, zodat ál het culturele aanbod er makkelijk op te vinden is en ook kleinere culturele organisaties en / of organisaties uit de amateurkunstsector de weg naar de uitagenda (zowel print als online) weten te vinden, zonder dat ze daarbij onoverkomelijke Íinanciële drempels ervaren;

en gaat over tot de orde van


Tiny Klever (PvdA)
Susannah Herman (D66)
Thomas van Halm (SP)
Maarten Kersten (PS)
Walter van Peijpe (groenlinks)
Juliette Gilissen (VVD)