AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, ChristenUnie, CDA

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, PvdD, ChristenUnie (26)

Tegen: GroenLinks, SP (11)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

Wij wensen dat de Regionale Energie Strategie een flexibel karakter heeft en houdt, waarbij – naast de op dit moment al beschikbare technieken – ook wordt ingezet op innovatie en dat
veelbelovende ontwikkelingen kunnen worden ingepast. Daarom zou doorlopend onderzoek naar veelbelovende technieken en een periodieke actualisatie van de RES op zijn plaats zijn.

Maarten de Crom (VVD)
Pieter Krol (CU)
Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
Zon- en windenergie (waar de concept RES primair op in zet) zijn bruikbare mogelijkheden ten behoeve van de energietransitie, maar er zijn meer veelbelovende ontwikkelingen. De
echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt. Dat betekent aan de slag met bestaande, bruikbare technieken, maar tegelijkertijd ook opties openhouden voor inpassing van innovatieve technieken en ontwikkelingen. Dat betekent ook ‘oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt’, in de zin van het mogelijke (her)gebruik van het huidige gasnet voor duurzame energie (bijvoorbeeld voor het vervoer van groene waterstof).

Daarom is het de wens dat onderzoekers en ondernemers alle ruimte krijgen om energiebronnen van de toekomst te vinden, innovatie in de energiesector wordt gestimuleerd en dat veelbelovende ontwikkelingen kunnen worden ingepast in de Regionale Energie Strategie. Dus geen in beton gegoten beleidsstuk, maar een flexibele RES die veel meer inzet op innovatie en periodiek tegen het licht wordt gehouden.