AMENDEMENT:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021

Besluit aan besluitpunt 1 toe te voegen:

f. De als sociaal aan te merken woningen worden, ook na mutatie, verhuurd aan reguliere woningzoekenden via het regionale woonruimteverdeelsysteem.

Martijn Otten (PvdA)
Josine Heijnen (CDA)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Antoine Theeuwen (SP)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

In de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 is opgenomen dat de als sociaal aan te merken woningen niet via het woonruimteverdeelsysteem toegewezen zullen worden. Dit is echter niet in lijn met de in november 2019 door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2030. Hierin heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgelegd dat sociale huurwoningen gebouwd door marktpartijen via het regionale woonruimteverdeelsysteem aangeboden moeten worden. Om ervoor te zorgen dat schaarse woonruimte ook in het geval van de Plesmanlaan 100 eerlijk verdeeld wordt, wordt in de Nota van Uitgangspunten vastgehouden aan eerdergenoemde uitgangspunt.