AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, CDA (15)

Tegen: D66, GL, PvdD, SP, ChristenUnie (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

Om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden moet het uitgangspunt van
woonlastenneutraliteit worden opgenomen in de Regionale Energie Strategie. Dit in lijn met afspraken die het Rijk en de VNG hierover hebben gemaakt naar aanleiding van het Klimaatakkoord.

Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
Om de energietransitie binnen Holland Rijnland te laten slagen is het belangrijk dat deze haalbaar én betaalbaar is voor zoveel mogelijk mensen. Woonlastenneutraliteit als uitgangspunt en streven voor zoveel mogelijk inwoners maakt de kans groter dat zoveel
mogelijk mensen mee (willen) doen met de energietransitie. Met woonlastenneutraliteit wordt
bedoeld dat de financieringslast (voor zowel huiseigenaren als huurders) voor de
verduurzaming van de woning niet hoger is dan het voordeel dat op de energierekening wordt geboekt.

Voor wat betreft de precieze definitie van woonlastenneutraliteit wordt aangesloten bij de formulering die het kabinet ook hanteert: “het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur. Dat wil zeggen dat de verlaging van de energierekening van een huishouden minimaal gelijk is aan de maandelijkse financieringskosten of huurverhoging op
het moment dat de energiebesparende maatregelen worden genomen” *).

 

*) Zie ook de website van Klimaatakkoord waar deze definitie te vinden is:
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/vraag-en-antwoord/woonlastenneutraliteit