AMENDEMENT:

Datum: 9 juli 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, VVD

Onderwerp: Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, SP en ChristenUnie (26)

Tegen: GroenLinks en PvdD (11)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli 2020,

BESLUIT:
Punt 1e van het raadsbesluit te vervangen voor de volgende tekst:

betaalbaarheid c.q. financierbaarheid voor bewoners en lage maatschappelijke kosten voor alternatieve energievoorziening als uitgangspunt te nemen;

Maarten de Crom (VVD)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
Om de energietransitie te laten slagen is het belangrijk dat deze haalbaar én betaalbaar is voor zoveel mogelijk mensen. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen met de energietransitie. Het college stelt het punt van betaalbaarheid wel aan de orde, maar meer in de betekenis van ‘lage maatschappelijke kosten’ als uitgangspunt. Dat is een terecht punt, maar betaalbaarheid gaat wat ons betreft verder dan ‘lage maatschappelijke kosten’. Om een succesvolle energietransitie te doorlopen moeten we rekening houden met de betaalbaarheid
van deze transitie voor bewoners. Dat betekent dat we rekening houden met de effecten van de energietransitie op de portemonnee van bewoners en de financierbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen. Denk hierbij aan: de invloed op de energierekening, dat er waar mogelijk wordt gestreefd naar het gelijk blijven of lager worden van de maandelijkse lasten die een huishouden betaalt aan energie, dat de financieringslast (voor zowel huiseigenaren als huurders) voor de verduurzaming van de woning niet hoger is dan het voordeel dat op de energierekening wordt geboekt enzovoort. Oftewel dat er in het handelingsperspectief van de
gemeente oog is voor een betaalbare energietransitie voor bewoners met een evenwichtige kostenverdeling.