AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU, Van Peijpe (16)

Tegen: GL (excl. Van Peijpe), D66, PvdA, SvL, CDA (19)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Besluit:

In besluitpunt 8:

In te stemmen met de aanvullende maatregelen en scope-uitbreiding ten behoeve van de LRN, deeltracé Willem de Zwijgerlaan, dit in aanvulling op het geactualiseerde Kaderbesluit LRN 2019, en invulling van de motie gericht op de optimalisatie van de ruimtelijke inpassing van de gebiedsontwikkeling De Zwijger in samenhang met het deeltracé Willem de Zwijgerlaan. te weten:

  • Een verdiepte aanleg van de Willem de Zwijgerlaan tussen de bestaande onderdoorgang (Kooiplein) en de nieuwe ongelijkvloerse kruising met de  IJsselmeerlaan ten behoeve van het realiseren van het zogenaamde dakpark.
  • De aanleg van de “verlengde Kooilaan” vanaf de rotonde Kooilaan/Willem de Zwijgerlaan naar de aansluiting met de IJsselmeerlaan.

te wijzigen in:

Het college te verzoeken om parallel twee scenario’s uit te werken met betrekking tot de LRN, deeltracé Willem de Zwijgerlaan, in aanvulling op het geactualiseerde Kaderbesluit LRN 2019, en de ruimtelijke inpassing daarvan in de gebiedsontwikkeling De Zwijger:

  • Scenario A (“overkluizing”): Een verdiepte aanleg van de Willem de Zwijgerlaan tussen de bestaande onderdoorgang (Kooiplein) en de nieuwe ongelijkvloerse kruising met de IJsselmeerlaan ten behoeve van het realiseren van het zogenaamde dakpark met – onder voorbehoud van nader onderzoek – aanleg van de “Verlengde Kooilaan” vanaf de rotonde Kooilaan/Willem de Zwijgerlaan naar de aansluiting met de IJsselmeerlaan.
  • Scenario B (“holle dijk”): De Willem de Zwijgerlaan van de Marnixstraat/Moskee tot aan de aansluiting met de IJsselmeerlaan (verdiept) in een tunnelbuis (‘holle dijk’) of – als de financiële middelen dat toelaten –een tunnel aan te leggen. De kruising IJsselmeerlaan/Willem de Zwijgerlaan/Sumatrastraat blijft gelijkvloers.

 

In besluitpunt 9:

Inpassing van de overkluizing Willem de Zwijgerlaan en verlening Kooilaan

te wijzigen in:

Inpassing van de Willem de Zwijgerlaan

 

Na besluitpunt 8:

Een nieuw besluitpunt toe te voegen:

Het college te verzoeken om bij de uitwerking van scenario B in overleg te treden met de gebruikers van de sportvelden over verplaatsing van hun velden naar bovenop de Willem de Zwijgerlaan, zodat multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk wordt en de bouwopgave over een groter gebied kan worden gespreid.

En de nummering hierop aan te passen.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

Toelichting:

In het raadsvoorstel wordt gekozen om de Willem de Zwijgerland in te passen in het plangebied door deze tussen het Kooiplein en de kruising met de IJsselmeerlaan verdiept en overkluisd aan te leggen. Daarnaast wordt tussen de rotonde Kooilaan / Willem de Zwijgerlaan en de IJsselmeerlaan de Verlengde Kooilaan aangelegd. Hiervoor wordt 20 miljoen extra vrijgemaakt, waarmee het totale budget voor het tracédeel Willem de Zwijgerlaan toeneemt tot 76 miljoen euro.

Door het Burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin – waarin bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden in Leiden Noord zich hebben verenigd – en de werkgroep verkeer van de wijkvereniging Merenwijk is een alternatief plan voorgesteld, namelijk om de gehele Willem de Zwijgerlaan tussen de moskee en de kruising in een tunnel of overkluizing op maaiveld (“hole dijk”) aan te leggen. Dat biedt ruimtelijke, sociale en gezondheidsvoordelen, omdat een veel groter deel van de Willem de Zwijgerlaan wordt weggewerkt.

De holle dijk maakt multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk. Het burgerinitiatief stelt in haar alternatief voor om de sportvelden bovenop de holle dijk aan te leggen. De bij het burgerinitiatief aangesloten sportclubs zijn in dat geval bereid om hun huidige velden beschikbaar te stellen voor de bouwopgave. In dat geval zou het mogelijk zijn om de bouwplannen over een groter gebied te spreiden, wat de leefbaarheid ten goede komt en het waarschijnlijk ook nog eens mogelijk maakt om meer woningen in het gebied toe te voegen.

De indieners van dit amendement vinden dat alternatief het verdient om serieus onderzocht te worden. Dat is in de aanloop naar dit raadsvoorstel onvoldoende gebeurd. Met dit voorstel wordt het college verplicht om beide opties parallel uit te werken, zodat de raad t.z.t een weloverwogen afweging kan maken.

Door beide opties serieus te onderzoeken voorkomen we bovendien een onnodig conflict met de buurt, alsmede de vertraging en extra kosten die voortvloeien uit juridisch getouwtrek. Het burgerinitiatief heeft immers aangegeven zich erbij neer te leggen als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat hun alternatief niet werkbaar is.

Los van de inpassing van de Willem de Zwijgerlaan kan wel al gestart worden met bouwprojecten in het plangebied die dit niet doorkruisen, zodat de woningbouwimpuls-subsidie niet in gevaar komt.