AMENDEMENT:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (29)

Tegen: VVD, CDA (8)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

BESLUIT:

In het raadsvoorstel over de wijziging van de Referendumverordening 2008 (RV21.0145), onder besluitpunt II

Artikel I, onderdeel E

“1. Een verzoek van kiesgerechtigden om een referendum te houden dient uiterlijk twee weken voor de plenaire behandeling van het conceptraadsbesluit bij de raad te worden ingediend. Het verzoek moet zijn voorzien van 750 kiesgerechtigden ondersteuningsverklaringen.

te wijzigen in:

“1. Een verzoek van kiesgerechtigden om een referendum te houden dient uiterlijk één week voor de plenaire behandeling van het conceptraadsbesluit bij de raad te worden ingediend. Het verzoek moet zijn voorzien van 750 ondersteuningsverklaringen.

 

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Antoine Theeuwen – SP

Pieter Krol – ChristenUnie

Anandkoemar Jitan – Leiden Participeert

Toelichting:

De huidige referendumverordening biedt kiesgerechtigden de mogelijkheid om tot uiterlijk een week voor de plenaire behandeling van een voorgenomen raadsbesluit een inleidend referendumverzoek in te dienen. In het raadsvoorstel wordt deze termijn ingekort tot twee weken voorafgaande aan de plenaire behandeling.

De referendumkamer heeft in een nagekomen advies[1] aangegeven het inkorten van de termijn met een week niet aanvaardbaar te vinden. De referendumkamer wijst er daarbij op dat uit de afgelopen referendumverzoeken is gebleken dat ook binnen een week de vereiste zorgvuldigheid geborgd is. Belangrijker acht de referendumkamer dat hiermee de beschikbare tijd voor burgers om een referendum aan te vragen wordt beperkt.

Er zijn bovendien maar weinig andere gemeentes die voor het inleidend referendumverzoek een kortere termijn dan 7 dagen hanteren. Ook de modelverodening van de VNG neemt 7 dagen als basis.

Indieners stellen daarom met dit amendement voor om de ondersteuningstermijn voor het inleidend referendumverzoek niet in te korten, maar zoals door de referendumkamer is geadviseerd de huidige termijn (zeven dagen voor de plenaire behandeling) te handhaven.

 

[1] Nagekomen advies van de Referendumkamer Leiden over  raadsvoorstel 21.0145 ‘Wijziging Referendumverordening 2008’ d.d. 18 januari 2022.

https://leiden.notubiz.nl/document/11036877/2/Extra%20Advies%20Raadsvoorstel%20Wijziging%20Referendumverordening