AMENDEMENT:

Datum: 21 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD, PvdA 

Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD (9)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP ChristenUnie (28) 

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018,

BESLUIT:

Artikel 11 lid 3 Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017

3. Een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen wordt, naast het bepaalde in artikel 8, geweigerd indien:
a. de aanvrager niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Leiden;
b. de aanvrager niet beschikt over een pleziervaartuig en / of het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen 12 weken na het indienen van de aanvraag met het pleziervaartuig de
plaats waarvoor de ligplaatsvergunning is aangevraagd, kan innemen;
c. de lengte van het pleziervaartuig gelegen aan particuliere wal meer bedraagt dan de maat van het aan het water grenzende deel van het betreffende perceel.

Aan te vullen met

3. Een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen wordt, naast het bepaalde in artikel 8, geweigerd indien:
a. de aanvrager niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Leiden;
b. de aanvrager niet beschikt over een pleziervaartuig en / of het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen 12 weken na het indienen van de aanvraag met het pleziervaartuig de plaats waarvoor de ligplaatsvergunning is aangevraagd, kan innemen;
c. de lengte van het pleziervaartuig gelegen aan particuliere wal meer bedraagt dan de maat van het aan het water grenzende deel van het betreffende perceel;
d. het pleziervaartuig wordt voortgestuwd met een tweetakt buitenboordmotor, met dien verstande dat deze bepaling:
– tot en met 31 december 2019 alleen geldt voor tweetakt buitenboordmotoren die niet voldoen aan de norm voor uitlaatemissies uit de Europese Richtlijn 2003/44/EG.

 

Lianne Raat, Partij voor de Dieren
Tiny Klever, PvdA
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad

Toelichting:

Tweetakt motoren *) zijn zeer vervuilend, omdat zij veel fijnstof uitstoten. Fijnstof heeft een nadelig effect op de luchtkwaliteit en de leefomgeving. Ook kan fijnstof in de lucht nadelige effecten op de gezondheid hebben. Leiden wil uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale stad zijn (klimaatdoel) **), maar is op dit moment nog de minst schone stad van Nederland omdat het jaargemiddelde fijnstof in de lucht het hoogste is van alle Nederlandse steden ***). Het weigeren van een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen die worden voortgestuwd met een tweetakt buitenboordmotor draagt bij aan het verbeteren van de Leidse luchtkwaliteit, het halen van het klimaatdoel en prikkelt eigenaren van pleziervaartuigen om hun vaartuig (versneld) te verduurzamen. 

*) Dat zijn motoren die werken op een mix van olie en benzine.
**) Beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’, pagina 13.
***) ‘Jaarlijks 8 miljoen doden door vieze lucht’, 2 mei 2018, Financieel Dagblad.