AMENDEMENT:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (28)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (10)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat

  • Voorafgaande aan de Coronacrisis de prognoses en verwachtingen waren dat het aantal toeristen en bezoekers (sterk) zou groeien;
  • Bewoners van de Binnenstad ook voor de Coronacrisis al een grote mate van overlast ervoeren van de bezoekerseconomie.[1] In sommige gevallen, zoals bij de Vijfde Binnenvestgracht, is dat zelfs nu het geval. Deze overlast wordt met name gevormd door drukte en lawaai;
  • Uit de resultaten uit de enquête via het LeidenPanel komt duidelijk naar voren dat een meerderheid van de bewoners zich zorgen maakt over meer overlast.

Overwegende dat

  • Weliswaar heeft de coronacrisis tot een grote afname van toerisme en het aantal toeristen geleid, maar er is geen reden om aan te nemen dat de verwachte groei zich na Corona niet zal voordoen.
  • Leefbaarheid en levendigheid in balans met elkaar dienen te zijn – ook in de Binnenstad;
  • Er grenzen zijn aan wat Leiden en de Binnenstad in het bijzonder aankunnen aan aantallen toeristen en bezoekers;
  • Het college tijdens de commissiebehandeling ook heeft erkend dat Leiden geen eindeloze groei van de bezoekerseconomie aankan en daarbij aangegeven dat het uitgangspunt is dat het aantal bezoekers niet hoger dient te zijn dan in de periode voorafgaande aan de Coronacrisis;
  • maar dat dit nergens is opgenomen in het raadsbesluit.

BESLUIT:

Onder besluitpunt 1 toe te voegen:

  • Groei van de bezoekerseconomie mag niet tot onredelijke aantasting van de leefbaarheid van de stad en het woongenot van bewoners leiden. Er zijn grenzen aan wat Leiden aan bezoekersstromen aankan. De gemeente streeft niet naar groei boven de bezoekersaantallen in de periode direct voorafgaande aan de Coronacrisis.

 

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Thomas van Halm – SP

[1] Van de Binnenstadbewoners ondervindt 54% soms of veel overlast van bezoekers/toeristen. Grote aantallen geven aan dat zij last ondervinden van wildplassen, dronkenschap, het niet naleven van verkeersregels, luidruchtigheid en afval op straat.