AMENDEMENT:

Datum: 15 december 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Parkeerbelastingverordening

Status

Voor

Tegen

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Besluit

Bij besluitpunt 2, de “tarieven- en kostentabel, behorende bij de verordening parkeerbelasting 2021” in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Leiden 2021 als volgt aan te passen:

  • Het kwartaaltarief voor een tweede parkeervergunning in Zone A te wijzigen van €141,42 naar €94,30.
  • Het jaartarief voor een tweede parkeervergunning in zone B te wijzigen van €188,50 naar €107,-.
  • Het jaartarief voor een derde parkeervergunning in Zone B te wijzigen van €377,20 naar €160,50.

 

Toelichting

Hoewel het redelijk en passend is om voor de tweede en derde parkeervergunning een hoger tarief te hanteren, zijn de verhogingen die worden voorgesteld in het oorspronkelijke raadsvoorstel onredelijk hoog. Deze komen bovenop de in Leiden al hoge lokale lasten, treffen de koopkracht van Leidenaren met lage- en middeninkomens verhoudingsgewijs hard en vergroten de ongelijkheid bij mobiliteit. Bovendien is het extra geld dat met deze verhoging wordt geïnd niet nodig voor de parkeerreserve.[1]

Dit amendement stelt daarom een beperking van de verhoging voor, te weten een verdubbeling i.p.v. een verviervoudiging van de tweede parkeervergunning en een verdrievoudiging i.p.v. een verzevenvoudiging van de derde parkeervergunning.

 

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

[1] Zie Programmabegroting 2021, p. 78-79.