AMENDEMENT:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos, Eli de Graaf

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • In 2023 éénmalig een nullijn te hanteren voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de verhoging van de tarieven voor deze heffingen pas vanaf 2024 in de begroting te verwerken.
  • Hiertoe de baten op programma 5 Omgevingskwaliteit in 2023 met € 1,7 miljoen te verlagen en dit te dekken door het verlagen van het investeringsvolume voor autoluwe binnenstad met € 1,7 miljoen, het verlagen van de bijbehorende onttrekking aan de reserve parkeren van € 1,7 miljoen en dit bedrag van € 1,7 miljoen in 2023 te onttrekken ter dekking van de verlaging van de inkomsten.
  • De tabel bij besluitpunt 1 en het raadsvoorstel overeenkomstig te wijzigen.
  • Het college te verzoeken om dit ook via een erratum te verwerken in de volgende raadsvoorstellen:
    • RV 22.0071 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2023;
    • RV 22.0075 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2023.

Thijs Vos (PS)
Eli de Graaf (PS)
Maarten de Crom (VVD)

 

Toelichting

Door de inflatie, enorme stijging van de energieprijzen en de exorbitante huren worden Leidse huishoudens en ondernemers met een ware koopkrachtcrisis geconfronteerd worden. Volgens het NIBUD komen veel huishoudens met lage als middeninkomens iedere maand steevast geld tekort.

Desondanks is het college voornemens om de afvolstoffen- en rioolheffing te verhogen. Indieners vinden het ongepast om tijdens een koopkrachtcrisis bovenop de hogere energieprijzen en duurdere boodschappen ook nog eens de belastingen te verhogen. De afvalstoffen- en rioolheffing is bovendien een zeer onrechtvaardige belastingen: Huishoudens die net boven 120% van de bijstandsnorm zitten zijn verhoudingsgewijs het meest van hun inkomen kwijt aan deze belastingen.

Partij Sleutelstad stelt daarom voor om de verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing in ieder geval met een jaar uit te stellen. Dit geeft Leidse ondernemers en huishoudens iets meer lucht. Dit is mogelijk door het budget dat het college voor de autoluwe binnenstad onttrekt aan de concernreserve (zie p. 83-84) te verlagen met 1,7 miljoen. Dit kan vervolgens benut worden om de lastenverhoging een jaar uit te stellen. Netto blijft de hoogte van de concernreserve daarmee gelijk.