AMENDEMENT:

Datum: 15 december 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Parkeerbelastingverordening

Status

Voor

Tegen

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

 

Besluit

Na besluitpunt 2, een nieuw besluitpunt toe te voegen:

  • De voorgenomen tariefsverhoging van de tweede en derde bewonersparkeervergunning zal gespreid over drie jaren worden ingevoerd.

Bij besluitpunt 2, de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen gemeente Leiden 2021 als volgt aan te passen:

  • Aan artikel 13 een nieuw lid toe te voegen:
    • De verhoging van de tweede en derde bezoeksparkeervergunning zoals opgenomen in de prijzen- en tarieventabel bij deze verordening geschiedt in 2021 ten opzichte van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2020 met een derde..

Toelichting

In het oorspronkelijke raadsvoorstel wordt voorgesteld om de tweede en derde bewonersparkeervergunning te verviervoudigen resp. verzevenvoudigen. Dat zijn zeer grote lastenverzwaringen, die bovenop eerdere lastenverzwaringen als de afvalstoffen- en rioolheffing komen. Vooral voor Leidenaren met een kleinere beurs is dat een zware verhoging.

Indien voor een dergelijke verhoging wordt gekozen, dan zou deze over meerdere jaren gespreid moeten worden (zoals bij de afvalstoffen- en rioolheffing). Dat verlicht ten minste de pijn van deze verzwaring en geeft burgers meer de tijd om zich aan te kunnen passen aan het nieuwe parkeerbeleid en over te stappen op andere autodate vervoersconcepten als deelauto’s.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad