AMENDEMENT:

Datum: 3 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging GR RDOG HM

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (-)

Tegen: n.v.t. (-)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2020,

Als BESLUIT toe te voegen:

3. verzoekt het college om in gemeenschappelijkheid met de overige colleges van Hollands Midden (en in overleg met het bestuur van de RDOG HM) te komen tot een voorstel tot de instelling door het AB van de RDOG HM van een gemeenschappelijke adviescommissie. Op het moment dat de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) de vorming van een dergelijke adviescommissie toelaat, kan het voorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraden. Deze adviescommissie telt 18 raadsleden (één afgevaardigd raadslid per deelnemende gemeente). Doel is het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden t.o.v. de RDOG Hollands-Midden. De gemeenschappelijke adviescommissie is adviserend aan de gemeenteraden.

Rembrandt Rowaan (GL)
Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)
Ries van Walraven (SP)
Anandkoemar Jitan (LP)

Toelichting:

Wegens de democratische legitimiteit is het belangrijk dat gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende rol uit kunnen voeren op Gemeenschappelijke Regelingen. De nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt hier in de toekomst (waarschijnlijk) ruimte voor met de mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie van raadsleden op te richten. Het AB van de RDOG HM zou een dergelijke adviescommissie instellen, op basis van een gemeenschappelijk voorstel vanuit de deelnemende gemeenteraden. Daarom roept dit amendement het college op om samen met de overige colleges van Hollands Midden een dergelijk voorstel uit te werken en voor te leggen aan de verschillende gemeenteraden, op het moment dat het juridisch mogelijk wordt om een dergelijke gemeenschappelijke adviescommissie op te richten. Ook dient dit amendement als signaal richting de VNG dat een dergelijke optie in de nieuwe WGR gewenst is.

De beoogde gemeenschappelijke adviescommissie telt 18 leden (één afgevaardigd raadslid per deelnemende gemeenteraad). Eens per kwartaal komt de commissie bijeen om de actualiteit van de uitvoeringspraktijk van de RDOG te bespreken. Onderwerpen ter bespreking en de uitnodiging van  professionals, cliënten en ervaringsdeskundigen worden vooraf gedaan door de adviescommissie zelf en/of door het AB van de RDOG. Op basis van deze bijeenkomst adviseert de gemeenschappelijke adviescommissie de 18 gemeenteraden.