AMENDEMENT:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Ontwikkelperspectief De Mors

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (33)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Toe te voegen bij besluitpunt 1:

XVIII. Ruimte te bieden voor de groene verbindingen die nodig zijn voor de realisatie van een 2e
groene ring alsmede de dwarsverbindingen richting het Singelpark en Leidse Ommelanden.

Marc Gaulard (D66)
Sander van Diepen (D66)
Alex Friso (GroenLinks)
Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)
Pieter Krol (CU)

Toelichting:

In het ontwikkelperspectief wordt beschreven dat het groen van de Mors in 2040 deel zal uitmaken van een tweede groene ring van Leiden die het Singelpark rondom de binnenstad verbindt met het buitengebied. Het groen van de Mors krijgt zo niet alleen betekenis voor de bewoners in de wijk maar voor iedereen die gebruik zal gaan kunnen maken van het grotere recreatieve netwerk van de stad en het omliggende landschap. Deze tweede ring biedt ook prachtige kansen om cultuur en groenbeleving met elkaar te verbinden omdat die ring grofweg komt te liggen langs de Leidse schansen. Het ontwikkelperspectief is juist bedoeld om de opgaven en uitdagingen in samenhang te bekijken en om uiteindelijk als zodanig opgenomen te gaan worden in de Omgevingsvisie Leiden 2040. Het is daarom zinnig om nu als kader bij dit ontwikkelperspectief expliciet te besluiten dat bij de uitwerking van concrete plannen in de Mors er ruimte moet worden geboden voor het verbinden van het groen van de Mors in de wijk zelf en met het groen van buiten de wijk richting het Singelpark en de buitengebieden ten behoeve van de realisatie van een tweede Leidse ring.