AMENDEMENT:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP (13)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU, LP (25)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021

Besluit de volgende wensen en/of bedenkingen aan het college van burgemeester en wethouders mee te geven ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte – dat later dit jaar definitief door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld;

a. Voor de bespreking van de kadernota voor de raad in kaart te brengen hoe invulling gegeven kan worden aan het verzoek van politie om structureel langer door te werken in de avond en nacht en wat hiervan de financiële consequenties zijn.

Tom Leest (VVD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Roeland Storm (CDA)

Toelichting:

In het uitvoeringsprogramma staat dat de politie graag zou zien dat de handhavers structureel tot later doorwerken. Tevens staat er dat aan dit verzoek in de huidige formatie en bezetting niet kan worden voldaan, ook niet als het enkel zou gaan om de avonden en nachten in het weekend. Tijdens de bespreking in de commissie werd aangegeven dat er een praktische werkwijze bestaat waarbij Team Handhaving nadrukkelijk de afstemming zoekt met de politie, en waarbij handhavers op sommige momenten langer kunnen doorwerken. Toch blijkt er in de praktijk behoefte te zijn aan de aanwezigheid van handhavers in de stad na 23.00 uur.

Wij denken dat Team Handhaving -in samenwerking met de politie – ook na 23.00 uur een belangrijke meerwaarde kan hebben en dat hun zichtbaarheid een positieve uitwerking heeft op de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad.

Voor de bespreking van de kadernota zou het college enkele varianten in kaart kunnen brengen, zoals een minimale variant waarbij er wat meer ruimte ontstaat om in het weekend en bij evenementen e.d. langer door te werken en een maximale variant waarbij structureel de eindtijd van de handhaving wordt verschoven naar een later tijdstip.