AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (36)

Tegen: CDA (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Onder besluitpunt ‘1.iii Gebouwen en functies’ het volgende uitgangspunt:

 • Levendige mix van functies: Een gebied voor iedereen. Op blokniveau wordt daarom gestreefd
  naar een menging van onder meer wonen, kantoren, hotel, maatschappelijke voorzieningen
  en ondersteunende horeca. Met behoud van kantoormeters in het gebied.

te vervangen door:

 • Levendige mix van functies: Een gebied voor iedereen. Op blokniveau wordt daarom gestreefd
  naar een menging van onder meer wonen, kantoren, hotel, maatschappelijke voorzieningen
  en ondersteunende horeca.

Onder besluitpunt ‘1.iii Gebouwen en functies’ het volgende uitgangspunt toe te voegen:

 • Actualisatie kantoorbehoefte: Bij de eerstvolgende actualisatie van de kantorenstrategie
  Holland-Rijnland wordt opnieuw bezien of de geraamde behoefte aan kantooroppervlakte nog
  aansluit bij de realiteit. Eveneens wordt dan een hernieuwde afweging gemaakt tussen het
  belang van (meer) kantooroppervlakte en het belang van woonruimte. Tot aan deze
  actualisatie wordt de huidige kantorenstrategie voortgezet.

Martijn Otten (PvdA)
Juliette Gilissen (VVD)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

De kantoorgebouwen aan de Schipholweg kampen al geruime tijd met leegstand. Ondertussen is de woningnood onverminderd groot. In 2024 loopt de huidige regionale kantorenstrategie HollandRijnland af. Vanaf 2023, en mogelijk eerder als daar aanleiding voor is, zal gewerkt worden aan een herziening van die strategie. Gelet op de huidige beperkte vraag naar kantooroppervlakte langs de Schipholweg en de grote vraag naar woonruimte moet worden bezien in hoeverre de huidige ambities uit de kantorenstrategie nog aansluiten bij de realiteit en in hoeverre redelijkerwijs het ‘reserveren’ van schaarse ruimte voor functies waar niet direct vraag naar lijkt te zijn nog opportuun is. De ambitie om rond het OV-knooppunt Leiden voldoende kantoorruimte voor de toekomst te creëren blijft een belangrijk uitgangspunt.