AMENDEMENT:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Structureel met ingang van 2023 945.000 euro toe te voegen aan programma 10 Werk en Inkomen – 10B.2 voor het verhogen van de gemeentelijke bijdrage aan de Premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima zodat de zorgkosten voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de komende jaren structureel worden verlaagd.
  • Dit bedrag te dekken vanuit de gelden structurele subsidie Bio Sciencepark en Gebiedsmanagement Leiden Bio Science Park.
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlagen bij dit voorstel.

Thijs Vos (PS)
Eli de Graaf (PS)
Thomas van Halm (SP)

Toelichting

De gemeente Leiden kende altijd een gemeentelijke bijdrage aan de Collectieve Zorgverzekering Minima. In 2019 is de gemeentelijke bijdrage met 45% verlaagd. Dit heeft voor de gemeente een besparing van €945.000,- opgeleverd, maar betekent voor Leidenaren met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat zij gemiddeld 15 euro per maand meer kwijt zijn aan hun zorgpremie.

Per jaar gaat het om zo’n 180 euro per jaar. Deze bezuiniging werd in 2019 breed als pijnlijk ervaren. Partij Sleutelstad en SP stellen voor om de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering weer in ere te herstellen. De bezuiniging was in 2019 al pijnlijk, maar door de inflatie en enorm gestegen energieprijzen is de bestaanszekerheid van minima alleen maar meer in de verdrukking gekomen. Indieners wijzen er daarbij op dat zorgkosten een noodzakelijke uitgave zijn en geen luxe waarop bespaard kan worden.

De dekking die wordt voorgesteld zijn de structurele subsidie aan het Bio Science Park en het Gebiedsmanagement Bio Science Park. Gezamenlijk gaat er naar deze twee posten structureel €965.000,-. Het Bio Science Park is een belangrijk onderdeel van de Leidse economie, maar kan juist door haar veerkracht en succes best met een tandje minder overheidssubsidie. Wat Partij Sleutelstad en SP betreft kan dit geld beter aangewend worden om een groep Leidenaren die het echt nodig hebben tegemoet te komen.