AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

BESLUIT:

Het volgende besluitpunt toe te voegen:

De leden van de raden van de zes samenwerkende gemeenten tenminste eens per kwartaal te informeren omtrent de voortgang van de in het kader van de regionale samenwerking uit te voeren verkennende onderzoeken en de besteding van het in punt 2 genoemde budget;

Pieter Krol (CU)
Josine Heijnen (CDA)
Maarten de Crom (VVD)
Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

Teneinde de regionale samenwerking (nader) voor te bereiden krijgt het college met dit raadsvoorstel een breed mandaat om aan de slag te gaan. Daar hoort bij dat het college regelmatig verantwoording aflegt en informatie verstrekt omtrent de vorderingen. De wethouder heeft toegezegd hiertoe bereid te zijn, maar het is van belang dat de raad hiertoe ook expliciet besluit. Het is van groot beland dat de gemeenteraad grip houdt. Met een informatieverplichting per kwartaal houden we dat.