AMENDEMENT:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

BESLUIT:

Bij aanbeveling punt 4 (Scenario 2a) de volgende wens toe te voegen:

Voorkomen dient te worden dat eigenaren het eigenaarsdeel – al dan niet illegaal –  doorberekenen aan de huurders/gebruikers. Gezien de misstanden op de Leidse huurmarkt wordt het college verzocht de communicatie naar de huurders/gebruikers in de particuliere sector te verbeteren en bij hen onder de aandacht te brengen dat de mogelijkheid tot kwijtschelding aanwezig is en dat er een huurteam is om hen gratis te informeren, adviseren en ondersteunen. Verder wordt het college verzocht om dit ook proactief als prioriteit mee te geven aan het Leidse huurteam en om passende maatregelen nemen tegen verhuurders die toch illegaal doorberekenen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Elianne Wijnands – SvL

Antoine Theeuwen – SP

Toelichting:

Er is in het verleden al vastgesteld dat verhuurders illegaal kosten doorberekenen aan hun huurders. Bij het instellen van een eigenaarsheffing zullen er eigenaren zijn die hun belastingdeel gewoon doorberekenen aan huurders. Die huurders betalen dan het volle pond (en komen bij een laag inkomen niet in aanmerking voor kwijtschelding). In de antwoorden op technische vragen geeft het college toe dat dit bij vrije sector huurders niet te voorkomen is. Voor het sociale en middensegment wijst zij dit van de hand met verwijzing naar de gereguleerde huurprijzen in die segmenten. De staande praktijk is echter dat (particuliere) verhuurders regelmatig hogere huren vragen dan is toegestaan. Huurders zijn regelmatig bang om hier iets tegen te doen en weten ook niet altijd waar ze terecht kunnen. Vooral huurders met een tijdelijk contract zijn kwetsbaar. Zelfs het huurteam(!) zelf raadt aan om eerst een vast huurcontract af te wachten voordat je een procedure bij bijv. de huurcommissie start. Het college moet zich er hard voor maken dat het eigenaarsdeel niet alsnog wordt doorberekend en dat verhuurders die dat illegaal toch doen worden aangepakt. De gemeente communiceert en regelt op dit vlak al veel maar in de praktijk blijkt dat nog veel huurders/gebruikers niet op de hoogte zijn.