AMENDEMENT:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (10)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021,

De voorwaardelijke verplichting 5.6.1b van het raadsvoorstel:

Uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van alle gebouwen, die worden gebouwd op basis van de regels zoals opgenomen in artikel 5, dient het tracé zoals opgenomen in Bijlage 2 van deze regels, voorzien te zijn van een wegdekverharding waarmee de geluidbelasting op de gevels van bestaande woningen, vanwege de verkeersbewegingen op het voornoemde tracé, maximaal 1dB toeneemt ten opzichte van de autonome situatie in 2030, zoals volgt uit het akoestisch onderzoek dat als Bijlage 3 bij de regels van dit bestemmingsplan is gevoegd.

Te vervangen door de voorwaardelijke verplichting:

Uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van alle gebouwen, die worden gebouwd op basis van de regels zoals opgenomen in artikel 5, dient het tracé zoals opgenomen in Bijlage 2 van deze regels, voorzien te zijn van een stille elementenverharding waarmee de geluidbelasting op de gevels van bestaande woningen, vanwege de verkeersbewegingen op het voornoemde tracé, maximaal 1dB toeneemt ten opzichte van de situatie ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan.

Ook dient de ontsluitingsroute op een verkeersveiligheid-bevorderende wijze ingericht te worden (waarbij bijv. gedacht kan worden aan het in ruime mate aanbrengen van borden “30 KM” , as-verschuivingen in het wegbeeld, voetgangers-zebra’s, met daarbij verkeersdrempels (niet vlak voor huizen), cameragewijze handhaving en incidentele steekproeven door BOA’s. Tenslotte dienen ten bate van de fietsveiligheid diverse “smart” maatregelen of verbeteringen van de nu al riskante situaties te worden toegepast.

Maarten Kersten

Partij Sleutelstad

Toelichting:

Bewoners langs de beoogde ontsluitingsroute voor LEAD hebben grote zorgen over de aantasting van het woon- en leefklimaat als gevolg van de sterke toename van de verkeersintensiteit. In de toelichting bij de Nota van Uitgangspunten is expliciet uitgesproken dat, gelet op de omvang van het beoogde woonprogramma binnen bestaand stedelijk gebied, het van belang is uitgebreid aandacht te hebben voor de verkeersgevolgen. Ook dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van woningen gelegen langs de ontsluitingsroute van LEAD een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te blijven gegarandeerd.

Verkeershinder – veiligheid

De ontsluiting van LEAD loopt door een 30 km/h zone. Het plaatsen van 30 km/h borden is onvoldoende om de veiligheid in deze zone te garanderen. Een belangrijke factor die de daadwerkelijke verkeersveiligheid bepaalt is de snelheid van motorvoertuigen in de zone. Onderzoek in Zuid-Holland heeft laten zien dat gemiddeld 70% van de bestuurders de snelheidslimiet overtreedt in een 30 km/h gebied (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – SWOV). Dit vergroot niet alleen de kans op een ongeval, maar ook de ernst van het letsel bij een ongeval. Ter plaatse van de Schapenwei zijn bij verkeerstellingen snelheden gemeten tot 2x boven de toegestane limiet en dit leidt naar zeggen van de bewoners geregeld tot verkeersonveilige situaties. Met een 5-voudige toename van het verkeer door LEAD zal het risico op een ongeval met ernstig letsel sterk toenemen.

DTV Consultants en Goudappel Coffeng hebben in een recent onderzoek samen met 15 gemeenten aangetoond dat omgevingskenmerken bepalend zijn voor de snelheid en het aantal ongelukken in 30 km/h zones (https://dtvconsultants.nl/wp-content/uploads/Eindrapport-Het-nieuwe-30.pdf ). Dit onderzoek bevestigt dat de gemiddelde ongevalsernst relatief toeneemt met een toenemende autointensiteit. In tegenstelling tot wat het college in de reactie op de zienswijze van bewoners aangeeft laat het bovenstaande onderzoek ook zien dat toepassing van asfalt (o.a. asfaltbeton DAB) is geassocieerd met een hogere snelheid van het autoverkeer.

In artikel 5.6.1 ( Voorwaardelijke verplichting geluid ) is opgenomen dat uiterlijk 3 maanden na oplevering het ontsluitingstracé van LEAD dient te zijn voorzien van een stille wegdekverharding. Het bestemmingsplan laat echter ruimte voor welk type stiller wegdek dient te worden toegepast op de ontsluitingsroute van LEAD. Om bovenstaande redenen is het in het kader van verkeersveiligheid onwenselijk dat dicht asfaltbeton (DAB) wordt toegepast en daarom dient te worden gespecificeerd dat stille elementenverharding dient te worden toegepast. Een bijkomend voordeel is dat de akoestische eigenschappen van dit materiaal langer behouden blijven (20 jaar) dan bij DAB (8 jaar) en dat leidingen toegankelijk blijven.

Verkeershinder – Geluid

Het onderzoek van bureau BouwFysica (dd 14 april 2020) toont aan dat bij in totaal 26 woningen aan de Pasteurstraat en de Schapenwei het genereren van verkeers door LEAD zal leiden tot een relevante toename in geluidsbelasting. Het college heeft de tekst van artikel 5.6.1 onder b van het bestemmingsplan na de ter-inzage-legging zodanig aangepast dat de toename in geluidbelasting op de gevels van bestaande woningen als gevolg van de verkeerstoename door LEAD mag leiden tot maximaal 1 dB toename ten opzichte van de “autonome situatie in 2030 zoals volgt uit het akoestisch onderzoek dat als bijlage 3 bij de regels van dit bestemmingsplan is gevoegd” ipv het oorspronkelijke: ten opzichte van “de situatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan”. Het prognose-model dat is gebruikt bij het akoestisch onderzoek, waarnaar wordt verwezen in het aangepaste artikel, laat een merkwaardige en extreme autonome toename in de verkeersintensiteit op de Schapenwei zien (nu 579 t.o.v. 1412 voor het model in het jaar 2030), terwijl de prognose voor het effect van LEAD afneemt (nu 2279, t.o.v. 2091 in het jaar 2030). Daarnaast is het uitgangspunt van autonome groei van gemotoriseerd verkeer niet in overeenstemming met de mobiliteitsnota Leiden 2020-2030 waarin de ambitie is uitgesproken om een duurzame omslag te maken in mobiliteit. In lijn met de ambitie voor duurzame mobiliteit en teneinde de zorgen van bewoners van de beoogde ontsluitingsroute voor LEAD over de aantasting van het woon- en leefklimaat als gevolg van onder meer geluidsoverlast door de sterke toename van de verkeersintensiteit weg te nemen, dient de oorspronkelijke opzet voor dit artikel van het bestemmingsplan te worden behouden.