AMENDEMENT:

Datum: 21 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA

Onderwerp: Zienswijze begroting SP71

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 21 juni 2018,

BESLUIT:

  1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, en de daarmee gepaard gaande verhogingen van de bijdragen aan Servicepunt71 toe te voegen aan het meerjarenbeeld 2019-2022;

Te wijzigen in:

  1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71, met uitzondering van de verhogingen die betrekking hebben op de taakstelling ICT.;


Dorien Verbree (VVD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Joost Bleijie (CDA)

Toelichting:
In 2015 heeft het bestuur van SP71 besloten om een taakstelling van 300.000 euro op ICT in te stellen, die per 2018 zou ingaan. Hiervan is 200.000 euro ingevuld, en 100.000 euro niet. Er wordt voorgesteld om daarom de bijdragen van de gemeentes te verhogen. Leiden betaalt het grootste deel van het niet ingevuld stuk van de taakstelling: 77.000 euro.

Hoewel het Servicepunt dus 3 jaar de tijd heeft gekregen om de taakstelling (volledig) in te vullen, is dat niet gelukt. De schriftelijke onderbouwing daarvoor stelt alleen dat er geen besparingsmogelijkheid gevonden
kan worden.

Aan het besluit om een taakstelling niet in te vullen, zou een meer uitgebreide analyse ten grondslag moeten liggen. Aangezien die er niet is, is de Leidse gemeenteraad van mening dat de voorgestelde verhoging van de Leidse bijdrage (nog) niet zou moeten plaatsvinden.